Ambasadorzy

Krystyna Stańczak – Pałyga

# Angażowanie poprzez twórczość
# Integracja społeczności

Warszawa, woj. mazowieckie

Roztańczone seniorki do koła zaprosiły dziewczęta z warszawskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Spotkaniom poświęconym etnicznym tańcom korowodowym towarzyszyły krótkie formy warsztatowe, służące przede wszystkim integracji i autoprezentacji. Kroki dziewcząt zostały udokumentowane kamerą, aby w pełni zobaczyć mogły swoje dokonania i postępy. Uczestniczki stworzyły także własnego bloga. Oczywiście nie obyło się bez śpiewu, zabaw integracyjnych i spotkań z gośćmi.

– prowadzenie warsztatów międzypokoleniowych rozwijających potencjał twórczy/ umiejętności artystyczne uczestników (muzyczne, taneczne, chóralne)
– promocja działań na rzecz Seniorów w środowiskach artystycznych kształcących przyszłe kadry
– promocja działań na rzecz Seniorów w środowiskach masowego przekazu (artykuł, wywiad), w tym także reprezentowanie działań Towarzystwa „ę”
organizacja imprez, budowanie więzi, w tym w środowiskach wykluczenia społecznego

English:
# Creative Arts
# Intergenerational Work

Dancing seniors invited girls from a Youth Educational Centre to join their circle. Meetings about ethnic processional dances were accompanied by short workshops meant mostly for integration and self-presentation. The girls’ steps were recorded on film so that they would be able to watch their achievements and progress. The participants started their own blog. Of course there was also singing, integration games and meetings with invited guests.

Newsletter