Regulamin

REGULAMIN XVI EDYCJI KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu „Seniorzy w akcji” jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę. Konkurs realizowany jest w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Projekty powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – w zależności od skali projektu może to być dzielnica, miasto, wieś, gmina lub powiat.

Do konkursu mogą przystąpić osoby w wieku 60+ – samodzielnie lub w parze międzypokoleniowej z osobą młodszą o co najmniej 25 lat (pełnoletnią). Na etapie składania wniosków pomysłodawca powinien wskazać organizację lub instytucję wspierającą, która będzie pełnić funkcję grantobiorcy. Animatorzy-autorzy pomysłu zgłaszają się we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która będzie pełnić rolę podmiotu aplikującego o dotację

Aby przystąpić do Konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego online, który udostępniony na stronie internetowej www.seniorzywakcji.pl w terminie od 15 marca 2023   do 11 kwietnia 2023 r. (wzór listu intencyjnego znajdziesz TUTAJ)

Zwycięskie pomysły na działania społeczne zostaną wybrane w drodze konkursu w trzyetapowym procesie, którego przebieg opisany jest §6 Regulaminu. Nagrodzone projekty otrzymają dotację na realizację działań trwających maksymalnie od 1 września 2023 do 30 czerwca 2024 (i nie krócej niż 7 miesięcy) wysokości od 11 000 zł do 17 000 zł.

§ 2. CELE KONKURSU I OBSZARY WSPARCIA

Celem Konkursu jest wyłonienie i wsparcie realizacji pomysłów na działania społeczne, których pomysłodawcami i animatorami są osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe, a których celem jest wspieranie aktywności i zaangażowania społecznego osób starszych. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Zgłaszane pomysły powinny wypełniać cele konkursu i mieścić się w co najmniej jednym z trzech obszarów:

1. Działania wzmacniające aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym:

 • rozwijające pasje osób starszych poprzez budowanie wokół nich grup, środowisk i przestrzeni dla twórczych działań, będących okazją do dzielenia się przez osoby starsze doświadczeniem, umiejętnościami i osiągnięciami;
 • wzmacniające  głos seniorów i ich udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów, promujące postawy i wartości obywatelskie;
 • skierowane na poprawianie relacji i budowanie więzi międzypokoleniowych;
 • stymulujące dialog międzykulturowy mieszkańców i zachęcające do podejmowania działań zwiększających otwartość na problematykę różnorodności społecznej, np. poprzez podejmowanie aktywności, których celem jest spotykanie się osób różnych narodowościowo i etnicznie, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału osób starszych.

2. Działania na rzecz środowiska i klimatu:

 • propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia ludzi i społeczności lokalnej z ich naturalnym środowiskiem przyrodniczym;
 • podnoszące wiedzę społeczności lokalnej i animujące działania w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym;
 • nakierowane na wdrażanie w społecznościach lokalnych zmian związanych z ochroną środowiska i klimatu.

3. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym:

 • propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii;
 • wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności osób starszych w zakresie wykorzystania nowych technologii.

§ 3. ZASADY KONKURSU

Konkurs „Seniorzy w akcji” oferuje dotacje i wsparcie dla działań społecznych osób starszych i inicjatyw międzypokoleniowych z aktywnym udziałem osób starszych.

 1. Do Konkursu zapraszamy osoby powyżej 60. roku życia, które chcą zrealizować działania społeczne oparte na własnym pomyśle i kierować tymi działaniami samodzielnie lub w parze z osobą młodszą o co najmniej 25 lat. Autorami i koordynatorami projektów powinny być osoby 60+, które podejmą się roli animatorów działań.
 2. Udział osób 60+ w projekcie nie może ograniczać się tylko do osoby animatora. Zespół projektowy powinien składać z osób starszych, a proponowane działania powinny być kierowane także do osób starszych przy założeniu ich aktywnego uczestnictwa.
 3. Formuła konkursu jest przyjazna dla osób, które nie mają doświadczenia w realizacji projektów oraz dla organizacji/instytucji, które chciałyby rozpocząć działania na rzecz osób starszych. Wsparcie ma charakter zindywidualizowany, dopasowany do potrzeb osób realizujących projekty – animatorów. Do wzięcia udziału w Konkursie nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – poprzez cykl warsztatów, wizyt studyjnych i dzięki wsparciu trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, uczestnicy będą mieli okazję dopracować pomysły zgłoszone do konkursu i zdobyć wsparcie finansowe na ich realizację.
 4. Konkurs realizowany jest w formule inkubatora na etapie przygotowania i realizacji projektu stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania zgłoszonych pomysłów.
 5. Zwycięzcy Konkursu otrzymają dotację na realizację swojego projektu oraz wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach jego realizacji.
 6. Ze środków konkursu zostanie przyznanych 21 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.
 7. Animatorzy projektów uczestniczą w warsztatach (dwóch stacjonarnych i jednym on-line), a przez cały okres realizacji projektu współpracują z tutorem w formie comiesięcznych konsultacji. Udział we wszystkich formach wsparcia jest obowiązkowy.

§ 4. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba pełnoletnia młodsza o co najmniej 25 lat), zwane dalej animatorami, we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją (organizacja wspierająca), która będzie podmiotem występującym o dotację będzie administrowała dotacją.
 2. Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla nie więcej niż dwóch pomysłów zgłoszonych do Konkursu w danej edycji.
 3. Jedna osoba (animator starszy) może zgłosić w danej edycji tylko jeden pomysł na projekt.
 4. Jedna osoba może uczestniczyć jako animator projektu nie więcej niż w dwóch edycjach Konkursu.
 5. Organizacja wspierająca musi posiadać osobowość prawną i być:
 6. organizacją pozarządową spełniającą definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570). W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą pełnić rolę organizacji wspierającej po uzyskaniu zgody jednostki centralnej, tj. pełnomocnictwa do działania w ramach niniejszego Konkursu w imieniu tej jednostki;
 7. samorządową instytucją kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych[1]).
 8. Pozostałe wymagania dla organizacji wpierającej:
 9. Zna i akceptuje założenia i cele zgłoszonego przez animatora/animatorów projektu i uznaje je za zgodne z jej celami statutowymi.
 10. Zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionego rachunku (subkonta bankowego) tylko i wyłącznie do obsługi środków dotacji i rozliczenia dotacji na realizację projektu realizowanego w ramach Konkursu Seniorzy w akcji.
 11. Jest gotowa zaangażować się w realizację projektu nie tylko formalnie, ale także merytorycznie, udzielając wsparcia animatorom działań.
 12. Przedstawiciel organizacji/instytucji jest zobowiązany do udziału w jednym dniu warsztatów pn. Inkubator Pomysłów, organizowanych na przełomie czerwca i lipca  2023 r.
 13. Przedstawiciel organizacji/instytucji jest również zobowiązany do udziału w jednodniowym szkoleniu finansowym on-line. Koszty dojazdu i uczestnictwa w warsztatach pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Jest gotowa pozyskać sojuszników i partnerów do projektu.


[1] Lista instytucji współprowadzonych znajduje się na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/stronaglowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php5.

§ 5. HARMONOGRAM KONKURSU

Ramowy harmonogram XVI edycji konkursu

§ 6. PRZEBIEG KONKURSU

Terminy i sposób zgłaszania pomysłów oraz wniosków na projekt:

I ETAP – złożenie listu intencyjnego (opisu pomysłu)

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie (animatorzy) przesyłają listy intencyjne, w których przedstawiają siebie i swój pomysł na projekt oraz wskazują organizację wspierającą.

Listy intencyjne należy wypełnić  i złożyć korzystając z formularza online dostępnego na stronie www.seniorzywakcji.pl w zakładce „rekrutacja”.

Przesłane na formularzu zgłoszeniowym listy intencyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursu. Rezultatem oceny listów będzie lista ok. 70 pomysłów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.

Lista autorów pomysłów (animatorów), którzy przejdą do II etapu Konkursu, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu: www.seniorzywakcji.pl.

II ETAP – spotkanie z Komisją Konkursową

Kilkunastominutowe rozmowy animatorów z członkami Komisji Konkursowej (spotkania online), na podstawie których zostaną wybrane pomysły zakwalifikowane do III etapu Konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu: www.seniorzywakcji.pl.

III ETAP – Inkubator Pomysłów i składanie wniosków o dotację

Animatorzy zakwalifikowani do III etapu Konkursu wezmą udział w 3-dniowych warsztatach pomagających rozwinąć pomysł i przygotować wnioski o dotacje (Inkubator Pomysłów). Warsztaty odbędą się w Warszawie.

Udział animatorów w Inkubatorze Pomysłów jest obowiązkowy i w całości finansowany przez Organizatora Konkursu. Do udziału w jednym dniu warsztatów zostaną są zaproszeni  przedstawiciele organizacji wspierających. Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników warsztatów pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

W ciągu 15 dni od daty zakończenia Inkubatora Pomysłów animatorzy składają wnioski o dotacje zawierające opisy projektów i budżety. Praca nad wnioskiem będzie integralną częścią warsztatów. Wzór wniosku o dotację zostanie udostępniony animatorom podczas Inkubatora Pomysłów.

Wnioski o dotacje wypełnione komputerowo należy przesłaćw formie elektronicznej na adres: listy@seniorzywakcji.pl (odbiór wniosków zostanie potwierdzony e-mailem zwrotnym), podając w tytule e-maila tytuł projektu i miejscowość.

Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu www.seniorzywakcji.pl.

Animatorzy, którzy złożą wnioski w III etapie Konkursu, zostaną e-mailowo powiadomieni o wynikach Konkursu. Autorzy projektów otrzymają drogą mailową spostrzeżenia Komisji Konkursowej oraz informacje o wysokości przyznanych dotacji.

§ 7. ZASADY FINANSOWANIA I REALIZACJI DZIAŁAŃ

Dotacja udzielona przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W związku z tym zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów lub usług za środki Dotacji przysługuje zwrot podatku naliczonego, a nadto prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług do wysokości 0% przy świadczeniu usług nabywanych za środki Dotacji, jak również zwolnienie z tego podatku nieodpłatnie świadczonych usług, które uprzednio zostały sfinansowane ze środków Dotacji – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

 1. W ramach konkursu udzielane jest finansowanie wybranych w drodze konkursu projektów w formie dotacji w wysokości od 11000 zł do 17000 zł na projekty trwające maksymalnie od 1 września 2023 do 30 czerwca 2024 i nie krócej niż 7 miesięcy.
 2. Uczestnicy Konkursu mogą się starać o dofinansowanie maksymalnie 90% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Muszą zapewnić finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.
 3. Dotację przyznaje się wyłącznie na realizację zadań mieszczących się w sferze pożytku publicznego, wymienionych w art. 4 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, związanych z realizacją Projektu.
 4. Dotacje przyznane w ramach Konkursu zostaną wypłacone na specjalnie wyodrębnione konto bankowe organizacji wspierającej, tj. rachunek bankowy wydzielony tylko i wyłącznie na potrzeby przyznanej dotacji na realizację projektu.
 5. Animatorzy nagrodzonych projektów otrzymają pełne finansowanie udziału w dwóch obowiązkowych spotkaniach warsztatowych, opiekę tutorów, finansowanie kosztów wizyt studyjnych lub kosztów wsparcia Latających Animatorów Kultury.
 6. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym, ponieważ środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazywane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności na realizację Konkursu „Seniorzy w akcji” są zwolnione z podatku VAT. 
 7. Ze środków Konkursu nie mogą być finansowane:
  • stała oferta zajęć skierowanych tylko do członków/beneficjentów organizacji;
  • jednorazowe działania, takie jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd turystyczny czy szkolenie (w sytuacji, gdy są to główne działania, wokół których skupia się projekt);
  • stała oferta organizacji/instytucji wspierającej dotycząca kursów, warsztatów, zajęć sportowych czy rekreacyjnych i itp.;
  • działania o charakterze interwencyjnym: świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy materialnej;
  • działania, które służą realizacji celów politycznych lub religijnych;
  • remonty, inwestycje oraz zakup środków trwałych.
 8. Dotowany zobowiązuje się do niewykorzystywania środków dostępnych w ramach niniejszej Umowy na:
  • zakup alkoholu;
  • finansowanie kar, grzywien i odsetek karnych;
  • prowadzenie działalności gospodarczej;
  • bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych;
  • udzielanie pożyczek;
  • wspieranie podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z ustawy;
  • finansowanie inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych itp.);
  • finansowanie podatku VAT, jeśli istnieje możliwość odzyskania tego podatku z Urzędu Skarbowego;            
  • finansowanie podatku dochodowego od osób prawnych;
  • wspieranie i wywieranie wpływu na procesy legislacyjne;
  • wspieranie i wywieranie wpływu na wyniki jakichkolwiek wyborów powszechnych;
  • wspieranie partii politycznych;
  • wspieranie celów religijnych i politycznych;
  • działalność związaną z produkcją i sprzedażą broni i amunicji lub aborcją.

§ 8. OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA

Ocena formalna nadesłanych listów intencyjnych (I etap Konkursu)

 1. Organizator Konkursu weryfikuje:
  • czy list został złożony w terminie poprzez formularz online,
  • czy animatorzy i organizacja wspierająca spełniają kryteria podmiotów uprawnionych do udziału w Konkursie,
  • limit wniosków, które może złożyć jeden animator i jedna organizacja wspierająca (w przypadku złożenia większej liczby wniosków, niż możliwa, pod uwagę zostanie wzięty list intencyjny zarejestrowany z późniejszą datą),
 2. Listy intencyjne, które przejdą pozytywnie ocenę formalną będą podlegały ocenie merytorycznej, której dokonają członkowie Komisji Konkursowej.

Oceny merytoryczna nadesłanych listów intencyjnych (I etap Konkursu), przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych (II etap Konkursu) i wniosków dotacyjnych (III etap Konkursu) dokona komisja grantowa złożona z niezależnych ekspertów powołanych przez Organizatora Konkursu, nieposiadających konfliktu interesów z wnioskodawcami.

Ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą:

 1. Zgodność zaprezentowanego w liście intencyjnym pomysłu na projekt z celami konkursu i mieści się w obszarach wsparcia (pkt. V Regulaminu Konkursu).
 2. Zaangażowanie i motywacja animatora starszego przy realizacji pomysłu – osobista gotowość do udziału w realizacji projektu, potencjał i kompetencje animatora do podjęcia w realizacji projektu zaproponowanego tematu, motywacja do tworzenia pomysłów na rzecz dobra wspólnego, motywacja do działania w środowisku lokalnym, spójność własnych celów rozwojowych z celami projektu.
 3. Zaangażowanie i motywacja animatora młodszego do realizacji pomysłu– w przypadku zgłoszenia pary międzypokoleniowej – osobista gotowość do udziału w realizacji projektu, potencjał i kompetencje animatora do podjęcia w realizacji projektu zaproponowanego tematu, motywacja do tworzenia pomysłów na rzecz dobra wspólnego, motywacja do działania w środowisku lokalnym, spójność własnych celów rozwojowych z celami projektu.
 4. Współpraca pomiędzy animatorem 60+ a animatorem młodszym.
 5. Motywacja i zaangażowanie organizacji wspierającej w realizację projektu.
 6. Pomysł na projekt:
 • znaczenie problemu, którego rozwiązaniem jest przedstawiony pomysł,
 • stopień zgodności planowanych działań z celami, kryteriami i zakresem tematycznym konkursu,
 • jasny i konkretny język opisu proponowanych działań,
 • wykonalność – czy pomysł ma szanse na realizację w oparciu o przedstawione zasoby
 • innowacyjność, oryginalność zaprezentowanego pomysłu; czy pomysł wnosi nowe wartości do stosowanych w danych środowisku form pracy na rzecz i z osobami starszymi oraz działań międzypokoleniowych,
 • skala, w jakiej projekt wychodzi poza środowisko członków organizacji wspierającej.

Ocena formalna wniosków o dotacje (III etap Konkursu)

Wraz z wnioskiem o dotację złożonym przez animatorów organizacja wspierająca jest zobowiązana przekazać załączniki formalne: statut organizacji lub dokument równoważny w przypadku stowarzyszeń zwykłych, ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne lub informację o działalności za 2022 rok w przypadku stowarzyszeń, które nie sporządzają rocznego sprawozdania merytorycznego oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe.

Po złożeniu wniosku, a przed oceną merytoryczną Organizator Konkursu weryfikuje:
a. terminowość złożenia wniosku;
b. czy organizacja wspierająca dostarczyła komplet poprawnych dokumentów.

§ 9. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZATORÓW DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

Działania wspierające realizatorów dofinansowanych projektów w okresie wrzesień 2023 – czerwiec 2024:

 1. Jednodniowe szkolenie finansowe online z warunków umowy i rozliczania dotacji dla realizatorów dofinansowanych projektów (przedstawiciela organizacji wspierającej i animator) odbędzie się we wrześniu 2023 r.
 2. Dwudniowe warsztaty (on-line) dla animatorów projektów odbędą się w październiku 2023 r.
 3. Trzydniowe warsztaty stacjonarne dla animatorów projektów obędą się w styczniu 2024 r.
 4. Każdy z projektów zostanie objęty zindywidualizowanym wsparciem Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” (regularny min 1 x w miesiącu kontakt telefoniczny i mailowy z tutorką/tutorem oraz koordynatorką Konkursu).
 5. Animatorzy projektów będą mogli skorzystać ze wsparcia trenerów z sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (w formie wizyty eksperta, konsultacji on-line, warsztatów).
 6. Animatorzy projektów będą mogli skorzystać ze wsparcia w formie organizacji wizyty studyjnej.

§ 10. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIE DOTACJI

 1. W ramach Programu Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych umową.
 2. Rozliczenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), umową oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Organizacja wspierająca będąca podmiotem umowy dotacyjnej oraz Animatorzy zobowiązani są do złożenia dwóch sprawozdań okresowych (merytorycznych i finansowych) z przebiegu realizacji projektu (w styczniu i w kwietniu 2024 r.).
 4. Dotowany zobowiązany jest dołączyć do sprawozdań okresowych i końcowego sprawozdania finansowego, kopię wyciągu bankowego z historią operacji dokonywanych na wyżej wskazanym rachunku bankowym,
 5. Na zakończenie realizacji projektu animator/animatorzy wspólnie z organizacją wspierającą zobowiązani są do złożenia sprawozdania końcowego (finansowego i merytorycznego oraz karty rezultatów projektu) w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu, najpóźniej do 31 lipca 2024 r.
 6. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę weryfikuje sprawozdanie, przy czym może zwrócić się do Beneficjenta o uzupełnienie zawartych w nim informacji. Beneficjent na wezwanie Towarzystwa ę dostarcza stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia do sprawozdania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania.
 7. Niezłożenie sprawozdania skutkuje uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.
 8. Beneficjent ma obowiązek przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną związaną z realizacją projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji działań finansowanych w ramach dotacji.
 9. Towarzystwo może skontrolować wszystkie środki wydatkowane przez Dotowanego na realizację Projektu.
 10. Towarzystwo oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności mają prawo w każdym czasie dokonywać, przez upoważnionego przedstawiciela, monitoringu na miejscu, mającego na celu kontrolę sposobu realizacji Projektu i wydatkowania środków Dotacji. Dotowany jest zobowiązany umożliwić Towarzystwu dokonania monitoringu, a także zapewnić obecność w trakcie monitoringu osoby kierującej Projektem i odpowiadającej za finanse Projektu.
 11. Organizacja wspierająca zobowiązana jest udostępnić upoważnionym przedstawicielom Towarzystwa i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wszelkie dokumenty i księgi rachunkowe związane z realizacją Projektu.
 12. W przypadku, kiedy w wyniku weryfikacji merytorycznej lub finansowej raportu Towarzystwo ustali, iż niezbędna jest korekta lub jego uzupełnienie, Towarzystwo lub osoba kontrolująca na zlecenie Towarzystwa lub Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, może wystąpić drogą mailową na adres wskazany we wniosku o dokonanie korekt lub uzupełnień. W takim przypadku Organizacja wspierająca zobowiązana jest dokonać korekt lub uzupełnień w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Towarzystwo. Przekroczenie wskazanego terminu skutkować będzie naliczonymi odsetkami ustawowymi.
 13. Organizacja wspierająca wraz z animatorem/animatorami zobowiązuje się do udziału w podsumowaniu realizacji Projektów, w szczególności do udziału w ankiecie ewaluacyjnej, którą Towarzystwo może przeprowadzić po upływie roku od daty zakończenia Projektu. Celem przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej jest pozyskanie informacji co do dalszych działań animatorów, form kontynuacji działań zainicjowanych w Projekcie, trwałości wypracowanych rezultatów.

§ 11. PODPISANIE UMOWY I PRZEKAZANIE DOTACJI

 1. Umowa jest zawierana pomiędzy Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę a Organizacją Wspierającą.
 2. Elektroniczna wersja umowy przygotowywana jest przez TiTę i przekazywana Organizacji Wspierającej drogą mailową na adres wskazany we wniosku projektowym, jako adres do kontaktu.
 3. Przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony (TiTę i Organizację Wspierającą) w terminie określonym w umowie.

§ 12. MONITORING I KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU

 1. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności mają prawo w każdym czasie dokonywać, przez upoważnionego przedstawiciela, monitoringu na miejscu, mającego na celu kontrolę sposobu realizacji Projektu i wydatkowania środków Dotacji.
 2. Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania przez Beneficjenta oraz prawidłowość wydatkowania dotacji. W szczególności kontroli podlegają rezultaty określone we wniosku, a także prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych.
 3. Dotowany zobowiązany jest udostępnić upoważnionym przedstawicielom Towarzystwa i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wszelkie dokumenty i księgi rachunkowe związane z realizacją Projektu.

§ 13. PROMOCJA

 1. Dotowany jest zobowiązany do zamieszczania na wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizowanego Projektu (w tym w szczególności: plakatach, ulotkach, publikacjach, katalogach, zaproszeniach, informacjach, stronach internetowych itp.) logotypu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, logotypu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i logotypu „Seniorzy w akcji” oraz informacji o uzyskaniu dofinansowania, w formie zapisu „Dofinansowano ze środków Programu „UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę”.
 2. Dotowany zobowiązany jest umieścić logotypy, o których mowa w pkt. 6.1, w treści materiałów reklamowych i informacyjnych, zgodnie ze wzorami dostępnymi na stronie https://www.seniorzywakcji.pl.
 3. Dotowany jest zobowiązany do publicznego informowania, iż Projekt jest realizowany w ramach Programu „UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
 4. Towarzystwo może przekazywać zainteresowanym podmiotom informacje o wspieranych przez siebie projektach i o wynikach ich realizacji, w tym o Projekcie realizowanym przez Dotowanego. Dotowany ma obowiązek współdziałać w przekazywaniu tego rodzaju informacji.

§ 14. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas składania listów intencyjnych i wniosków jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie (00-681) ul. Hoża 35, wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000084092. Z administratorem można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu e-mail: biuro@e.org.pl
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”, w celu realizacji czynności związanych z realizacją Programu „UTW – Seniorzy w Akcji”.
 3. Dane osobowe podane w formularzu listu intencyjnego, wniosku – TIT ę przetwarza wyłącznie w związku z procesem rekrutacyjnym do Konkursu jak i udziałem w Konkursie „Seniorzy w Akcji”.
 4. Podanie danych jest niezbędne dla udziału w procesie rekrutacyjnym jak i w samym Konkursie. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.
 5. Dostęp do danych mogą mieć pracownicy TITę oraz nasi podwykonawcy tj. podmioty wspierające realizację Konkursu (członkowie komisji rekrutacyjnej, trenerzy) oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez TITę interesu prawnego w zakresie organizacji Konkursu, co najmniej do czasu zakończenia Konkursu Seniorzy w Akcji.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2;
   00-964 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Hoża 35, 00-542 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Seniorzy w Akcji”.

§ 15. DEFINICJE I SKRÓTY

Animator młodszy – osoba działająca wspólnie ze starszych animatorem/animatorka. Jest osobą pełnoletnią, min.25 lat młodszą od starszego animatora/animatorki.

Animator starszy – osoba w wieku powyżej 60 lat, która jest autorką/autorem pomysłu na projekt i deklaruje chęć bycia liderem/liderka projektu

Dotacja udzielona przez Towarzystwo pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W związku z tym: zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów lub usług za środki Dotacji przysługuje zwrot podatku naliczonego, a nadto prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług do wysokości 0% przy świadczeniu usług nabywanych za środki Dotacji, jak również zwolnienie z tego podatku nieodpłatnie świadczonych usług, które uprzednio zostały sfinansowane ze środków Dotacji – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz.1656).

Dotacja, której dotyczy niniejsza Umowa, została przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Dotacja pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” to program mający na celu wspieranie działań osób starszych na rzecz otoczenia, promocję współpracy międzypokoleniowej i integrację środowiska UTW.

LAK – Latający Animator Kultury to zespół trenerek i trenerów prowadzących warsztaty filmowe, fotograficzne, teatralne, muzyczne, taneczne i pokazują, jak takie działania prowadzić samodzielnie. Wspierają w planowaniu działań sąsiedzkich. Podpowiadają, jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy instytucji i organizacji.

LAS – Latający Socjologowie podpowiadają, jak zostać badaczem swojej społeczności. Dostarczają narzędzi do prowadzenia diagnoz lokalnych. Pomagają zauważyć i zrozumieć potrzeby różnych grup w miejscowości. Wspomagają proces tworzenia strategii działania instytucji, stymulują nawiązywanie współpracy między instytucjami, organizacjami i niezależnymi liderami.

List intencyjny – opis pomysłu na projekt. List składamy na formularzu on-line pod linkiem, który będzie udostępniany na stronie www.seniorzywakcji po rozpoczęciu rekrutacji. Wzór listu intencyjnego znajdziesz TUTAJ

Organizacja Wspierająca – organizacją pozarządową lub samorządowa instytucją kultury, która pełni rolę podmiotu występującego o dotację i administrującego dotacją, posiadająca osobowość prawną.

TiT ę – skrótowa nazwa organizatora Konkursu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”

Tutor – to osoba wspierająca animatorów dofinansowanych projektów w realizacji działań poprzez comiesięczne indywidualne konsultacje. Tutor posiada doświadczenie w pracy z zespołami i animatorami realizującymi działania społeczne. Tutoring odbywa się w cyklu comiesięcznych konsultacji, przez cały okres trwania projektu. Rolą tutora jest dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z animatorami i organizacjami wspierającymi.

Udział w Inkubatorze Pomysłów oznacza pracę Dotowanego nad merytorycznym rozwojem Projektu oraz osobistym rozwojem jego liderów/animatorów przy wykorzystaniu różnorodnych  form wsparcia oferowanych w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”. Konkurs „Seniorzy w akcji” stwarza unikalną możliwość poznania nowych metod pracy ze społecznością, zachęca do eksperymentowania i korzystania z doświadczeń tutorów i animatorów Towarzystwa oraz wiedzy i umiejętności innych uczestników. Program jest adresowany do animatorów i organizacji, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać.

Wniosek dotacyjny – wniosek o udzielenie dotacji składany na III etapie Konkursu, na formularzu udostępnionym podczas Inkubatora Pomysłów.

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa). Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

KRS 0000084092
NIP 529-16-47-110

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate