Regulamin

REGULAMIN DO POBRANIA (PDF): TUTAJ

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu “Seniorzy w akcji” jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę. Konkurs jest częścią programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.

Konkurs realizowany jest w oparciu o Regulaminu Konkursu oraz Zasady Konkursu 2022 (Załącznik nr 1) i Harmonogram Konkursu 2022 (Załącznik nr 2).

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Projekty powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – obszarem ich realizacji powinna być jedna lub kilka wybranych społeczności. Jako jedną społeczność można traktować (w zależności od skali projektu): dzielnicę, miasto/wieś, gminę lub powiat.

Do konkursu mogą przystąpić osoby w wieku 60+ samodzielnie lub w parze międzypokoleniowej z osobą młodszą o co najmniej 25 lat (pełnoletnią) jako animatorzy projektów wraz z organizacją lub instytucją, która pełnić będzie funkcję grantobiorcy.

Aby przystąpić do Konkursu, należy złożyć list intencyjny do 15 kwietnia 2022 r. (do godz. 23:59).

Projekty zostaną wybrane na zasadzie konkursu w trzyetapowym procesie (opisanym w pkt VI Regulaminu „Przebieg Konkursu”).

II. Cel Konkursu “Seniorzy w akcji”

Celem Konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów, których animatorami są osoby 60+ i których celem jest aktywizacja i zaangażowanie społeczne osób starszych zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych

III. Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie

Do udziału w konkursie w roli animatora projektu mogą zgłaszać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba pełnoletnia, młodsza o co najmniej 25 lat), zwani dalej animatorami, we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która pełni rolę podmiotu występującego o dotację i administrującego dotacją (organizacja wspierająca).

Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych do Konkursu w danej edycji.

Jedna osoba (animator starszy) może zgłosić w danej edycji tylko jeden pomysł na projekt.

Jedna osoba może uczestniczyć jako animator w Projekcie SWA nie więcej niż dwa razy (w dwóch edycjach Konkursu SWA).

Organizacja wspierająca musi być organizacją lub instytucją posiadającą osobowość prawną:

a. organizacją pozarządową spełniającą definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570).

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą pełnić rolę organizacji wspierającej po uzyskaniu zgody jednostki centralnej, tj. pełnomocnictwa do działania w ramach niniejszego Konkursu w imieniu tej jednostki;

b. samorządową instytucją kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych[1])

Pozostałe wymagania dla organizacji wpierającej:

 1. Zna i akceptuje założenia i cele zgłoszonego przez animatora/animatorów projektu i uznaje je za zgodne z jej celami statutowymi.
 2. Zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionego rachunku (subkonta bankowego) tylko i wyłącznie do obsługi środków dotacji i rozliczenia dotacji na realizację projektu.
 3. Jest gotowa zaangażować się w realizację projektu nie tylko formalnie, ale także merytorycznie, udzielając wsparcia animatorom działań. Przedstawiciel organizacji/instytucji jest zobowiązany do udziału w jednym dniu warsztatów organizowanych w czerwcu lub lipcu 2022 r. w Warszawie (lub w formie online), podczas których zostanie omówiony model wsparcia dla projektu i współpracy w ramach Inkubatora Pomysłów. Przedstawiciel organizacji/instytucji jest również zobowiązany do udziału w jednodniowym szkoleniu finansowym, które odbędzie się we wrześniu 2022 r. (w formie online). Koszty dojazdu i uczestnictwa w warsztatach pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
 4. Jest gotowa pozyskać sojuszników i partnerów do projektu.

IV. Zakres finansowania i okres realizacji projektu

W ramach konkursu udzielane jest finansowanie wybranych w drodze konkursu projektów w formie grantu w wysokości od 10 000 zł do 15 000 zł na projekty trwające maksymalnie od 1 września 2022 do 30 czerwca 2023 i nie krócej niż 7 miesięcy.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 90% całkowitego kosztu realizacji projektu, wkład własny w wysokości 10% może mieć formę wkładu finansowego lub niefinansowy (rzeczowy, usługowy, wolontariat).

V. Obszary wsparcia

Zgłaszane pomysły na projekt powinny realizować cele konkursu i mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów:

 1. Działania wzmacniające aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym:
 • zapobiegające skutkom izolacji, takie jak aktywne współtworzenie przez seniorów lokalnych wspólnot, a także poszukiwanie nowych sposobów budowania relacji międzyludzkich;
 • sprzyjające rozwojowi pasji osób starszych i budowaniu wokół nich grup, środowisk i przestrzeni dla twórczych działań;
 • włączające osoby starsze do aktywnej i długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz reprezentowania interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych;
 • promujące postawy i wartości obywatelskie, wzmacniające głos osób starszych w decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności oraz ponadlokalnie;
 • na rzecz udziału osób starszych w rozwiązywaniu problemów lokalnych i ponadlokalnych.

2. Działania osób starszych na rzecz środowiska i klimatu:

 • propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia ludzi/społeczności lokalnej z ich naturalnym środowiskiem przyrodniczym;
 • podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;
 • nakierowane na wdrażanie w społecznościach lokalnych zmian związanych z ochroną środowiska i klimatu.

3. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym:

 • propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii ułatwiających i usprawniających życie osób starszych;
 • wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności osób starszych w zakresie wykorzystania nowych technologii.

4. Działania edukacyjne i kulturalne:

 • aktywnie angażujące osoby starsze, stanowiące przestrzeń do rozwoju ich pasji, zainteresowań;
 • będące okazją do dzielenia się przez osoby starsze swoimi osiągnięciami ze społecznością.

VI. Przebieg konkursu

I ETAP – złożenie listu intencyjnego (opis pomysłu) (od 15 marca do 15 kwietnia 2022 r.).

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie (animatorzy) przesyłają listy intencyjne, w których przedstawiają siebie i swój pomysł na projekt oraz wskazują organizację wspierającą.

Listy intencyjne należy wypełnić online i złożyć do 15 kwietnia 2022 r. (do godz. 23:59), korzystając z formularza online dostępnego na stronie www.seniorzywakcji.pl w zakładce „rekrutacja”.

Listy intencyjne powinny zostać wypełnione w oparciu o „Zasady Konkursu” (Załącznik 1 do Regulaminu).

Nadesłane listy zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursu. Rezultatem oceny listów będzie lista rankingowa pomysłów. Około 80 pomysłów opisanych w listach intencyjnych, zajmujących najwyższe miejsca na liście, zostanie zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.

24 maja 2022 r. — ogłoszenie wyników I etapu Konkursu.  Lista autorów pomysłów (animatorów), którzy przejdą do II etapu Konkursu, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu: www.seniorzywakcji.pl.

II ETAP – spotkanie z Komisją Konkursową – maj-czerwiec 2022 r.

Od 1 czerwca do 10 czerwca 2022 r. – rozmowy animatorów z członkami Komisji Konkursowej (spotkania online).

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu zostanie zamieszczona 14 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Konkursu: www.seniorzywakcji.pl.

III ETAP – Inkubator Pomysłów i składanie wniosków o dotację – czerwiec-sierpień 2022 r.

Wybrani animatorzy wezmą udział w 3-dniowych warsztatach pomagających rozwinąć pomysł i przygotować wnioski o dotacje (Inkubator Pomysłów). Warsztaty odbędą się w Warszawie w dwóch terminach (do wyboru): 30 czerwca–2 lipca albo 7 lipca–9 lipca.

Udział animatorów w Inkubatorze Pomysłów jest obowiązkowy i w całości finansowany przez Organizatora Konkursu. Do udziału w jednym dniu warsztatów zostaną są zaproszeni  przedstawiciele organizacji wspierających. Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników warsztatów pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Po warsztatach animatorzy składają wniosek o dotację zawierający opis projektu i budżet- w ciągu 14 dni (od daty zakończenia Inkubatora Pomysłów).  Praca nad wnioskiem będzie integralną częścią warsztatów. Wzór wniosku o dotację zostanie udostępniony animatorom, którzy przejdą do III etapu Konkursu podczas Inkubatora Pomysłów

Wnioski o dotacje wypełnione komputerowo należy przesłaćw formie elektronicznej na adres: listy@seniorzywakcji.pl (odbiór wniosków zostanie potwierdzony e-mailem zwrotnym), podając w tytule e-maila nazwę projektu i miejscowość..

Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu www.seniorzywakcji.pl 17 sierpnia 2022 r.

Animatorzy, którzy złożą wnioski w III etapie Konkursu, zostaną e-mailowo powiadomieni o wynikach Konkursu (w drugiej połowiaktywnie angażujące osoby starsze, stanowiące przestrzeń do rozwoju ich pasji, zainteresowań;e sierpnia 2022 r.). Otrzymają spostrzeżenia Komisji Konkursowej oraz informacje o wysokości przyznanych dotacji.

VII. Kryteria oceny

 1. Ocena formalna nadesłanych listów intencyjnych (I etap Konkursu)

Organizator Konkursu weryfikuje:

 • czy list został złożony w terminie poprzez formularz online,
 • czy animatorzy i organizacja wspierająca spełniają kryteria podmiotów uprawnionych do udziału w Konkursie (pkt. I Regulaminu Konkursu),
 • limit wniosków, które może złożyć jeden animator i jedna organizacja wspierająca (w przypadku złożenia większej liczby wniosków, niż możliwa, pod uwagę zostanie wzięty list intencyjny zarejestrowany z późniejszą datą),

Listy intencyjne, które przejdą pozytywnie ocenę formalną będą podlegały ocenie merytorycznej, której dokonają członkowie Komisji Konkursowej.

2. Ocena merytoryczna nadesłanych listów intencyjnych (I etap Konkursu), rozmów kwalifikacyjnych (II etap Konkursu) i wniosków dotacyjnych (III etap Konkursu) dokona komisja grantowa złożona z niezależnych ekspertów powołanych
przez Organizatora Konkursu, nieposiadających konfliktu interesów z wnioskodawcami

Ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą:

 1. Zgodność zaprezentowanego w liście intencyjnym pomysłu na projekt z celami konkursu i mieści się w obszarach wsparcia (pkt. V Regulaminu Konkursu).
 2. Zaangażowanie i motywacja animatora starszego przy realizacji pomysłu – osobista gotowość do udziału w realizacji projektu, potencjał i kompetencje animatora do podjęcia w realizacji projektu zaproponowanego tematu, motywacja do tworzenia pomysłów na rzecz dobra wspólnego, motywacja do działania w środowisku lokalnym, spójność własnych celów rozwojowych z celami projektu.
 3. Zaangażowanie i motywacja animatora młodszego do realizacji pomysłu– w przypadku zgłoszenia pary międzypokoleniowej – osobista gotowość do udziału w realizacji projektu, potencjał i kompetencje animatora do podjęcia w realizacji projektu zaproponowanego tematu, motywacja do tworzenia pomysłów na rzecz dobra wspólnego, motywacja do działania w środowisku lokalnym, spójność własnych celów rozwojowych z celami projektu.
 4. Współpraca pomiędzy animatorem 60+ a animatorem młodszym.
 5. Motywacja i zaangażowanie organizacji wspierającej w realizację projektu.
 6. Pomysł na projekt:
  • znaczenie problemu, którego rozwiązaniem jest przedstawiony pomysł,
  • stopień zgodności planowanych działań z celami, kryteriami i zakresem tematycznym konkursu,
  • jasny i konkretny język opisu proponowanych działań,
  • wykonalność – czy pomysł ma szanse na realizację w oparciu o przedstawione zasoby,
  • innowacyjność, oryginalność zaprezentowanego pomysłu; czy pomysł wnosi nowe wartości do stosowanych w danych środowisku form pracy na rzecz i z osobami starszymi oraz działań międzypokoleniowych,
  • skala, w jakiej projekt wychodzi poza środowisko członków organizacji wspierającej.

3. Ocena formalna wniosków o dotacje (III etap Konkursu)

Wraz z wnioskiem o dotację złożonym przez animatorów organizacja wspierająca jest zobowiązana przekazać załącznik formalne: statut organizacji lub dokument równoważny w przypadku stowarzyszeń zwykłych, ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne. lub informację o działalności za 2021 rok w przypadku stowarzyszeń, które nie sporządzają rocznego sprawozdania merytorycznego oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe.

Po złożeniu wniosku, a przed oceną merytoryczną Organizator Konkursu weryfikuje:
a. terminowość złożenia wniosku;
b. czy organizacja wspierająca dostarczyła komplet poprawnych dokumentów.

VIII. Działania wspierające realizatorów dofinansowanych projektów

Działania wspierające realizatorów dofinansowanych projektów w okresie wrzesień 2022-czerwiec 2023:

 1. Jednodniowe szkolenie finansowe online z warunków umowy i rozliczania dotacji dla realizatorów dofinansowanych projektów (przedstawiciela organizacji wspierającej i animator) odbędzie się wewrześniu 2022 r.
 2. Warsztaty on-line na temat budowania i integracji grupy projektowej obędą się w listopadzie 2022 r.
 3. Warsztaty stacjonarne, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konkursu, omówienia etapu rozwoju poszczególnych projektów i uzyskania wsparcia, a także do wzmocnienia kompetencji liderskich związanych z pracą z grupą odbędą się w styczniu lub lutym 2023 r.
 4. Każdy z projektów zostanie objęty zindywidualizowanym wsparciem Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” (regularny kontakt telefoniczny i mailowy z tutorem i koordynatorką projektu).
 5. Animatorzy projektów będą mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia w formie wizyty trenera z sieci Latających Animatorów Kultury (realizacja warsztatu, wsparcie prowadzonych działań czy ewaluacji) lub w formie wizyty studyjnej – w zależności od konkretnych potrzeb.

IX. Finansowanie projektów

 1. Minimalna kwota wsparcia finansowego na realizację projektu, o którą można ubiegać się w ramach Konkursu, wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 15 tys. zł.
 2. Animatorzy nagrodzonych projektów otrzymają pełne finansowanie udziału w dwóch obowiązkowych spotkaniach warsztatowych, opiekę tutorów, finansowanie kosztów wizyt studyjnych lub kosztów wsparcia Latających Animatorów Kultury.
 3. Uczestnicy Konkursu mogą się starać o dofinansowanie maksymalnie 90% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Muszą zapewnić finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.
 4. Dotacje przyznane w ramach Konkursu zostaną wypłacone na specjalnie wyodrębnione konto organizacji wspierającej, tj. rachunek bankowy wydzielony tylko i wyłącznie na potrzeby przyznanej dotacji na realizację projektu.
 5. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym, ponieważ środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazywane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności na realizację Konkursu „Seniorzy w akcji” są zwolnione z podatku VAT. 
 6. Ze środków Konkursu nie mogą być finansowane:
  • stała oferta zajęć skierowanych tylko do członków/beneficjentów organizacji;
  • jednorazowe działania, takie jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd turystyczny czy szkolenie (w sytuacji, gdy są to główne działania, wokół których skupia się projekt);
  • stała oferta kursów, warsztatów, zajęć sportowych czy rekreacyjnych, zajęć komputerowych itp.;
  • działania o charakterze interwencyjnym: świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy materialnej;
  • działania, które służą realizacji celów politycznych lub religijnych;
  • remonty, inwestycje oraz zakup środków trwałych.

X. Sprawozdawczość

 1. Animatorzy zobowiązani są do złożenia dwóch sprawozdań okresowych (merytorycznych i finansowych) z przebiegu realizacji projektu (w styczniu i w kwietniu 2023 r.).
 2. Na zakończenie realizacji projektu animator/animatorzy wspólnie z organizacją wspierającą złożą sprawozdanie końcowe (finansowe i merytoryczne wraz z kartą rezultatów projektu) w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu, najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas składania listów intencyjnych i wniosków jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie (00-542) ul. Mokotowska 55, wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000084092. Z administratorem można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu e-mail: biuro@e.org.pl
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”, w celu realizacji czynności związanych z realizacją Programu „UTW – Seniorzy w Akcji”.
 3. Dane osobowe podane w formularzu listu intencyjnego, wniosku – TIT ę przetwarza wyłącznie w związku z procesem rekrutacyjnym do Konkursu jak i udziałem w Konkursie „Seniorzy w Akcji”.
 4. Podanie danych jest niezbędne dla udziału w procesie rekrutacyjnym jak i w samym Konkursie. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.
 5. Dostęp do danych mogą mieć pracownicy TITę oraz nasi podwykonawcy tj. podmioty wspierające realizację Konkursu (członkowie komisji rekrutacyjnej, trenerzy) oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez TITę interesu prawnego w zakresie organizacji Konkursu, co najmniej do czasu zakończenia Konkursu Seniorzy w Akcji.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2;
   00-964 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Seniorzy w Akcji”.

XII. Załączniki do Regulaminu Konkursu “Seniorzy w akcji”

1.       Zasady Konkursu

2.       Harmonogram Konkursu

3.       Przewodnik po Konkursie

4.       Wzór listu intencyjnego (formularz zgłoszenia)

——————————————————————————————————————-

Informacji na temat Konkursu można uzyskać w:

Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” od poniedziałku do piątku:
telefonicznie pod numerem: (22) 396 55 16 w godzinach: 9.00–12.00 Pytania można także kierować mailowo na adres: listy@seniorzywakcji.pl

Listy intencyjne należy złożyć za pośrednictwem formularza on-line. Link do formularza listu intencyjnego jest dostępny na stronie internetowej Konkursu:

www.seniorzywakcji.pl


[1] Lista instytucji współprowadzonych znajduje się na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/stronaglowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa). Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

KRS 0000084092
NIP 529-16-47-110

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło