Regulamin

REGULAMIN XVII EDYCJI KONKURSU „Seniorzy w akcji”

 

 

KONKURS WSPIERAJĄCY DZIAŁANIA OSÓB STARSZYCH NA RZECZ OTOCZENIA I PROMUJĄCY WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ

Animatorka_animator – osoba, która ma pomysł na działanie społeczne, pragnie go rozwijać w projekt i zrealizować w swoim środowisku lokalnym.

Animatorka starsza_animator starszy – animatorka_animator powyżej 60. roku życia osoba, która ma pomysł na działanie społeczne, pragnie go rozwijać w projekt i zrealizować w swoim środowisku lokalnym.

Animatorka młodsza_Animator młodszy – animatorka_animator pełnoletnia, do 40. roku życia, która w parze międzypokoleniowej wspólnie z animatorką starszą_animatorem starszym ma pomysł na działanie społeczne, pragnie go rozwijać w projekt i zrealizować w swoim środowisku lokalnym.

Dotacja – kwota przyznawana w drodze konkursu na realizację projektu. Dotacja pochodzi ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach bezzwrotnej pomocy udzielanej przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Inkubator Projektów – trzydniowe warsztaty, które odbywają się na III etapie Konkursu. Podczas Inkubatora osoby prowadzące warsztaty i ekspertki_eksperci pomagają uczestniczkom_uczestnikom dopracować ich projekty społeczne.

LAK – Latające Animatorki_Latający Animatorzy Kultury – to grupa trenerek i trenerów prowadzących warsztaty z różnych dziedzin, takich jak film, fotografia, teatr, muzyka i taniec. Pomagają też w planowaniu działań społeczności lokalnej i w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy instytucji i organizacji.

LAS – Latające Socjolożki_Latający Socjologowie podpowiadają, jak badać swoją społeczność Dostarczają narzędzi do prowadzenia diagnoz lokalnych. Pomagają zauważyć i zrozumieć potrzeby różnych grup w miejscowości.

Organizacja Wspierająca – organizacja pozarządowa lub samorządowa instytucja kultury działającą na rzecz społeczności, posiadająca osobowość prawną. Jest podmiotem umowy dotacyjnej. Organizacja ta pomaga w rozwijaniu umiejętności społecznych i samorealizacji animatorek_animatorów oraz stara się, aby osoby starsze były aktywne społecznie i w przyszłości podejmowały rolę liderek_liderów działań lokalnych.

Ścieżka adaptacji – to możliwość adaptacji projektu autorstwa animatorek_animatorów wcześniejszych edycji  Konkursu „Seniorzy w akcji”. Wybór tej ścieżki daje możliwość skorzystania ze wszystkich materiałów, wskazówek dotyczących wybranego projektu, a zamieszczonych na stronie Konkursu „Seniorzy w akcji” w zakładce Strefa wiedzy1 jako tzw. projekty modelowe. Animatorki_animatorzy mają możliwość dostosowania takiego projektu do warunków i potrzeb lokalnych.

Ścieżka autorska – autorski pomysł na działanie osób zgłaszających się do Konkursu.

TITę – skrótowa nazwa Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, organizatora Konkursu

Tutorka_tutor – osoba, która bezpośrednio pracuje z animatorem_animatorką/parą międzypokoleniową animatorek_animatorów nad rozwojem, realizacją i ewaluacją jej_jego projektu poprzez comiesięczne spotkania online i rozmowy przez cały czas trwania projektu. Tutorka_tutor ma doświadczenie w pracy z zespołami i osobami realizującymi projekty społeczne. Tutorka_tutor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami odpowiedzialnymi za projekty oraz organizacjami wspierającymi.

Wniosek dotacyjny – dokument składany na trzecim etapie Konkursu, po zakończeniu Inkubatora Projektów. We wniosku trzeba opisać szczegółowo planowane działania projektowe i przedstawić budżet.

Zgłoszenie udziału w Konkursie – aby wziąć udział w Konkursie „Seniorzy w akcji” należy wypełnić formularz online dostępny na stronie internetowej www.seniorzywakcji.pl (dostępny w po rozpoczęciu rekrutacji w danej edycji Konkursu).

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wprowadzenie

Poszczególne pokolenia odmiennie patrzą na wiele kwestii takich jak historia, kultura czy tradycje. Wierzymy, że współpraca międzypokoleniowa i budowanie solidarności międzypokoleniowej to sposób na życie w lepszym świecie. By nawiązać międzypokoleniowe relacje i czerpać z tego źródła, warto tworzyć okazje, by robić coś razem i tym samym się poznać. Wspólne, angażujące działania integrują najlepiej. Dlatego Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” organizuje od 2008 roku Konkurs pod nazwą „Seniorzy w akcji” (SwA). Konkurs jest częścią programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.

Naszym celem jest pomoc starszym osobom w realizacji ich pomysłów oraz zachęcenie ich do dialogu z innymi pokoleniami. Wspieramy osoby, które uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej. Rozwijamy inicjatywy oparte na wolontariacie osób starszych.

Chcemy, aby wszyscy, niezależnie od wieku, mogli pracować razem, by wnieść swój wkład w zmienianie świata na lepsze. W szczególności zależy nam na pomysłach na działania, które będą odpowiedzią na następujące  wyzwania społeczne:

relacje międzygeneracyjne;

Każde pokolenie mierzyło się i mierzy z innymi wyzwaniami związanymi ze specyficznymi dla niego doświadczeniami i potrzebami.

Przez całe życie mamy do czynienia ze splataniem się ścieżek rozwojowych ludzi w różnym wieku i z różnym poziomem kompetencji. Na rozwój młodszego znaczący pokolenia wpływ mają pokolenia starsze, ale też młodsi wpływają na rozwój starszych. Zmiany kulturowe zachodzą tak gwałtownie, że atrybuty starszych generacji – doświadczenie, wiedza, mądrość – dawniej świadczące o ich wartości i wysokiej pozycji społecznej tracą na znaczeniu, bo wiedza bardzo szybko się dezaktualizuje.

Żyjemy w bańkach nie tylko informacyjnych, ale i pokoleniowych, często niewiele wiemy o innych pokoleniach, rzadko mamy okazję do autentycznego kontaktu, brakuje nam wspólnego języka.

Różne potrzeby, cele życiowe i perspektywy przy wzajemnym niezrozumieniu i trudnościach komunikacyjnych mogą skutkować dalszą izolacją, napięciami i konfliktami.

samotność i izolacja osób starszych

Przejście na emeryturę, utrata bliskich, a dodatkowo problemy zdrowotne mogą powodować izolację fizyczną i psychiczną starszych osób.

Izolacja i wiążąca się z nią redukcja ról społecznych zwiększają ryzyko pojawienia się samotności. Osoby jej doświadczające mogą czuć się wykluczone, niezrozumiane, a nawet odrzucone, przy czym często towarzyszą jej smutek i tęsknota za więzią z innymi, niekoniecznie konkretnymi osobami.

Długotrwała samotność, ma negatywny wpływ na jakość życia, często prowadzi do obniżenia nastroju, depresji oraz chorób somatycznych. Może dotknąć człowieka na każdym etapie życia.

różnorodność kulturowa i społeczna;

Migracja związana z wojną, zmianami klimatu i ubóstwem w wielu miejscach świata powodują, że stajemy się społeczeństwem wielokulturowym.

Jednocześnie coraz szybciej następują zmiany obyczajowe, zwiększa się świadomość indywidualnych różnic między ludźmi w wielu sferach życia i praw należnych każdemu człowiekowi. To wszystko stwarza potrzebę otwartego, niewartościującego podejścia do innych, a także uważności na słowa, które nam mogą wydawać się neutralne, a w istocie są stygmatyzujące i wykluczające.

Różnorodność tradycji, języków, religii, perspektyw i sposobów na życie wzbogaca, ale bez odpowiedniej edukacji promującej dialog, połączonej z kształtowaniem postaw tolerancji i szacunku może nieść ze sobą napięcia i konflikty.

zmiany środowiska i klimatu.

To jedno z największych zagrożeń stojących dziś przed ludzkością. Skutkami zmian klimatu są między innymi ekstremalne zjawiska pogodowe, topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu mórz – to wszystko ma wpływ na nas wszystkich. Obserwujemy i odczuwamy długotrwałe susze, upały, powodzie i pożary, coraz więcej regionów traci dostęp do wody, zagrożone są uprawy. Zmiana klimatu zakłóca systemy naturalne, gospodarcze i społeczne, od których jesteśmy zależni.

Jednocześnieniszczymy środowisko, bez umiaru eksploatując przyrodę i produkując niewyobrażalne ilości odpadów.

Stan powietrza, wody i zieleni przekłada się wprost na jakość naszego życia i nasze zdrowie.

Jeśli masz pomysł na działanie społeczne, które odpowiada jednemu z powyższych wyzwań, możesz zgłosić go do Konkursu. Jeśli wygrasz, będziesz mieć okazję, by uczestniczyć w szkoleniach, skorzystać z pomocy ekspertów i rozwijać swój pomysł. Następnie będziesz mogła_mógł przekształcić swój pomysł w projekt, który zrealizujesz w swojej społeczności, otrzymawszy dotację na jego wykonanie.

Dołącz do nas, zaprezentuj swoje środowisko i jego potrzeby.  Pokaż swoją energię do wspólnego działania na rzecz zmiany!

 1. Animatorki_animatorzy biorące_biorący udział w Konkursie tworzą i realizują projekty w Polsce, w swoim najbliższym otoczeniu, tj. dzielnicy, mieście, wsi, gminie lub powiecie. Konkurs kierujemy do osób w wieku 60 lat i starszych, które chcą samodzielnie lub w parach, tj. razem z drugą osobą dorosłą (do 40. roku życia) angażować się w działania społeczne.
 2. Do udziału zapraszamy przede wszystkim osoby, które nie mają doświadczenia w realizacji projektów oraz organizacje/instytucje, które chciałyby wspierać osoby starsze i pary międzypokoleniowe w podejmowaniu samodzielnych działań. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oferuje wsparcie dostosowane do potrzeb osób realizujących projekty. III etap Konkursu jest realizowany w formule Inkubatora, oznacza to, że zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji projektu, organizator konkursu pomaga animatorkom_animatorom rozwijać i doskonalić ich pomysły oraz działania projektowe.
 3. Zgłaszany pomysł powinien mieć  wsparcie organizacji pozarządowej lub instytucji kultury. Ta organizacja/instytucja będzie pełnić rolę organizacji wspierającej przez cały czas trwania działań, tj. realizacji projektu. Instytucje te powinny wspierać aktywność osób 60+ i promować współpracę międzypokoleniową w społecznościach lokalnych. Powinna również dzielić się swoją wiedzą i zasobami z animatorką_animatorem/animatorkami_animatorami, pomagając im w ich rozwoju i realizacji zaplanowanych w projekcie działaniach.
 4. Konkurs jest trzyetapowy. Szczegółowy przebieg poszczególnych etapów opisany został w § 4 (Harmonogram Konkursu) oraz w § 5 (Przebieg Konkursu) niniejszego Regulaminu.
 5. Osoby, których pomysły zostaną na trzecim etapie konkursu wybrane do realizacji, otrzymają na ich realizację dotacje w wysokości od 12 000 zł do 17 000 zł. W drodze konkursu zostanie przyznanych maksymalnie 21 dotacji na realizację wybranych projektów społecznych.
 6. Działania związane z realizacją projektów mogą najwcześniej rozpocząć się 4 listopada 2024 r. i zakończyć najpóźniej 5 lipca 2025 r. Ich trwanie nie może być krótsze niż 6 miesięcy.

§ 2. CELE KONKURSU I OBSZARY WSPARCIA

1. Do udziału zapraszamy osoby 60+ i pary międzypokoleniowe, które:

 1. dostrzegają ważne problemy/potrzeby społeczne;
 2. mają wstępny pomysł/ideę na to, jak na nie odpowiedzieć, angażując osoby starsze, lub chcą skorzystać z inspiracji pomysłami już zrealizowanymi w ramach  Konkursu „Seniorzy w akcji” (lista dostępnych projektów modelowych znajduje się na www.seniorzywakcji.pl w zakładce strefa wiedzy;
 3. chcą pracować nad rozwojem pomysłu podczas Inkubatora Projektów i zdobywać wiedzę oraz umiejętności przydatne do pełnienia roli animatorek_animatorów w swoim środowisku lokalnym, są nastawione na pracę zespołową, a nie tylko samodzielne działanie;
 4. chcą systematycznie współpracować z tutorkami_tutorami;
 5. mają wrażliwość społeczną, lubią i potrafią (bądź chcą się nauczyć) współpracować z innymi.

2. Osoba lub para międzypokoleniowa, które chce wziąć udział w programie  w formularzu zgłoszenia przedstawia:

a. problem/potrzeby, który dostrzega w swoim otoczeniu;

b. proponuje i opisuje wstępny własnym pomysł na działanie społeczne będące odpowiedzią na dostrzeżony problem lub zauważoną potrzebę (ścieżka autorska)

lub

c. proponuje i opisuje wstępny pomysł na działanie społeczne będące odpowiedzią na dostrzeżony problem lub zauważoną potrzebę, korzystając z inspiracji pomysłem już zrealizowanym w ramach Konkursu „Seniorzy w akcji” tzw. projektem modelowym (ścieżka adaptacji). Opisy projektów modelowych dostępne są na stronie www.seniorzywakcji.pl w zakładce strefa wiedzy.

d. wskazuje, z jakim wyzwaniem społecznym wiąże się opisany problem i wstępny pomysł na działanie.

3. Zgłaszany pomysł na działania społeczne powinien dotyczyć wybranych obszarów aktywności:

 1. budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 2. wzmacnianie autonomii i aktywności społecznej osób starszych i zdrowego stylu życia;
 3. dialog międzypokoleniowy i budowanie sojuszy międzypokoleniowych;
 4. rozwijanie umiejętności poruszania się w cyfrowym świecie;
 5. przeciwdziałanie stereotypom na temat grup wiekowych i społecznych.

4. Do realizacji zapraszamy osoby, których pomysł buduje grupę i partnerstwa, włącza i angażuje szczególnie osoby 60+.

Ważne jest, aby ten pomysł był oparty na prawdziwym zaangażowaniu, zespołowej realizacji zaplanowanych działań i rozwiązań oraz pomagał wzmocnić rolę osób starszych w realizowaniu tych przedsięwzięć. Pomysł na działania powinien:

 1. być stworzony przez osobę 60+ lub parę międzypokoleniową;
 2. być realizowany przez animatorkę_animatora 60+ lub animatorki_animatorów (parę międzypokoleniową);
 3. aktywnie angażować inne osoby starsze.

5. Animatorki_animtaorzy, realizując swój projekt, współpracują z organizacją/instytucją wspierającą, która pomaga im w rozwoju i w zwiększaniu umiejętności społecznych. Instytucja ta szczególnie skupia się na wsparciu animatorek_animatorów, aby mogły_mogli odgrywać aktywną rolę w społeczności i samodzielnie realizować zaplanowany projekt.

§ 3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć osoba w wieku 60+lub para złożona z osoby w wieku 60+ i osoby dorosłej do 40. roku życia. Osoby te nazywane są animatorkami_animatorami. Aby wziąć udział w Konkursie animatorka_animator/animatorki_animatorzy muszą współpracować z organizacją pozarządową lub instytucją, która będzie ubiegać się o dotację i będzie odpowiedzialna za jej prawidłowe wykorzystanie.
 2.  Jedna organizacja/instytucja wspiera jeden pomysł w danej edycji Konkursu.
 3. Jedna osoba zgłasza w danej edycji tylko jeden pomysł na projekt.
 4. Jedna osoba jako animatorka_animator może brać udział w nie więcej niż dwóch edycjach Konkursu.
 5. Organizacja wspierająca musi posiadać osobowość prawną i być:
  • organizacją pozarządową spełniającą definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570). W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego. W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą pełnić rolę organizacji wspierającej po uzyskaniu zgody jednostki centralnej, tj. pełnomocnictwa do działania w ramach niniejszego Konkursu w imieniu tej jednostki;
  • samorządową instytucją kultury – organizacją kulturalną działającą na rzecz społeczności lokalnej, która nie jest prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.2

6. Pozostałe wymagania dla organizacji wspierającej:

 1. Zapoznała się z założeniami i celami projektu przedstawionymi przez osobę lub osoby odpowiedzialne za jego realizację. Uważa, że są one zgodne z celami, które sama ma określone w swoim statucie.
 2. Chce pomóc w projekcie i wesprzeć realizację projektu.
 3. Zobowiązuje się używać osobnego konta bankowego tylko do obsługi pieniędzy z dotacji.
 4. Jest gotowa wspomagać osoby realizujące projekt w pozyskiwaniu sojuszników i partnerów zaproponowanych w projekcie działań.
 5. Przedstawiciel organizacji musi wziąć udział w Inkubatorze Pomysłów, czyli warsztatach które odbędą się we wrześniu 2024 roku oraz w jednodniowym szkoleniu finansowym online. Koszty dojazdu i uczestnictwa w Inkubatorze Pomysłów pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

7. Wszyscy uczestnicy działań projektowych i organizacja wspierająca realizację projektu zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad, które zostały przyjęte przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”:

 1. polityka ochrony pracowniczek i pracowników, osób realizujących i osób uczestniczących w programach i projektach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
 2. polityka przeciwdziałania oszustwom i łapownictwu,
 3. polityka ochrony dzieci (małoletnich) – te zasady są stosowane, gdy w ramach projektu planowany jest udział dzieci lub niepełnoletnich wolontariuszy.

8. Wszyscy uczestnicy działań projektowych i organizacja wspierająca realizację projektu zobowiązani są do nieodpłatnego udostępniania utworów, o których mowa w pkt 1. powyżej, osobom lub podmiotom, które wyrażą zainteresowanie nimi, w tym w szczególności publikacji edukacyjnych, informacyjnych i innych wydawnictw oraz zgromadzonych na elektronicznych nośnikach informacji, portalach internetowych, na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa; co oznacza możliwość dowolnego wykorzystania tych utworów, w tym ich kopiowania, dystrybucji, wyświetlania i użytkowania, pod warunkiem podania autora wykorzystywanego utworu (http://creativecommons.org/4).


[1] Lista instytucji współprowadzonych znajduje się na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/stronaglowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php.

§ 4. HARMONOGRAM KONKURSU

§ 5. PRZEBIEG KONKURSU

I ETAP – nadesłanie zgłoszenia udziału na formularzu online wskazanym przez organizatora Konkursu

Osoba (lub międzypokoleniowa para) chcąca wziąć udział w Konkursie, nazywana animatorką_animatorem/animatorkami_animatorami, wysyła przez internet swoje zgłoszenia za pomocą formularza, do którego link w okresie rekrutacji, tj. od 8 kwietnia 2024 do 6 maja 2024, jest dostępny na stronie www.seniorzywakcji.pl w zakładce: Bieżąca Rekrutacja5.

Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursu. Na podstawie tej oceny zostanie wybranych około 70 pomysłów, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu.

Lista animatorek_animatorów które_którzy przejdą do II etapu Konkursu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu: www.seniorzywakcji.pl.

II ETAP – rozmowa online z Komisją Konkursową

Osoby zakwalifikowane do II etapu Konkursu, zostają zaproszone przez Komisję na krótką rozmowę online na temat dostrzeżonego przez nie problemu społecznego i pomysłu na jego rozwiązanie. Po tych rozmowach Komisja wybierze osoby, które przejdą do kolejnego, trzeciego etapu Konkursu. Listę wybranych osób Organizator będzie dostępna na stronie internetowej konkursu www.seniorzywakcji.pl. Wszystkie te osoby będą zaproszone do udziału we wrześniowym Inkubatorze Projektów.

III ETAP – Inkubator Projektów i składanie wniosków o dotację

 1. animatorka_animator/międzypokoleniowa para animatorek_animatorów, która_który przeszła do trzeciego etapu Konkursu, bierze udział w trzydniowych warsztatach zwanych Inkubatorem Projektów tj. warsztatach, podczas których pracuje nad przekształceniem swojego pomysłu w projekt społeczny i przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.  Warsztaty odbywają  się w Warszawie.
 2. Udział w Inkubatorze jest obowiązkowy dla animatorki_animatora/międzypokoleniowej pary animatorek_animatorów, która_który będzie realizować swój projekt w ramach Konkursu. Obowiązkowy jest także udział jednej osoby reprezentującej organizację wspierającą w warsztatach pierwszego dnia Inkubatora. Koszty podróży, noclegu i wyżywienia uczestników warsztatów pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.
 3. Osoby uczestniczące w Inkubatorze mają 10 dni od jego zakończenia na złożenie wniosków o dotacje. Wnioski powinny zawierać opisy projektów, budżety i potrzebne dokumenty wskazane przez organizatora jako załączniki do wniosku.
 4. Wniosek o dotację wypełniony komputerowo należy przesłać w formie elektronicznej na adres: listy@seniorzywakcji.pl (odbiór wniosków zostanie potwierdzony e-mailem zwrotnym), podając w tytule e-maila tytuł projektu i miejscowość wraz z załącznikami wskazanymi w § 7. Pkt. 3.1 niniejszego Regulaminu.
 5. Podpisany przez osoby upoważnione oryginał (wniosek wraz załącznikami) należy przesłać tradycyjną pocztą na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa.
 6. Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu www.seniorzywakcji.pl.
 7. Animatorki_animatorzy, które_którzy złożyli wnioski w III etapie Konkursu, zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu e-mailem. Otrzymają drogą mailową uwagi i zalecenia Komisji Konkursowej oraz informacje o wysokości przyznanych dotacji.

Realizacja projektów:

Podczas realizacji projektów animatorki_animatorzy  uczestniczą w comiesięcznych konsultacjach online z tutorką_tutorem projektu, a także uczestniczą w warsztatach stacjonarnych i online. Wzięcie udziału we wszystkich formach wsparcia jest obowiązkowe i finansowane przez organizatora konkursu. Konkurs jest przeznaczony tylko dla osób zainteresowanych tym wsparciem.

 1. W konkursie można zdobyć środki finansowe na projekty trwające od 4 listopada 2024 do 5 lipca 2025 r., ale nie krócej niż 6 miesięcy. Dotacje będą wynosić od 12 000 zł do 17 000 zł.
 2. Dotacja na realizację projektu wynosi do 90% całkowitego kosztu. Trzeba zapewnić wkład własny, który może być pieniężny albo w postaci usług lub wolontariatu, na poziomie co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu.
 3. Dotacja jest przyznawana tylko na zadania związane z pożytkiem publicznym, które są wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz związane z realizacją danego projektu.
 4. Dotacje przyznane w ramach Konkursu zostaną przelane na osobne konto bankowe wskazane przez organizację wspierającą i będą mogły być przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację projektu.
 5. Ze środków Konkursu nie mogą być finansowane:
 1. stała oferta zajęć skierowanych tylko do członkiń_członków/ beneficjentek_beneficjentów organizacji;
 2. jednorazowe działania, takie jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd turystyczny czy szkolenie (w sytuacji, gdy są to główne działania, wokół których skupia się projekt);
 3. stała oferta organizacji wspierającej w zakresie prowadzonych przez nią kursów, warsztatów, zajęć sportowych czy rekreacyjnych itp.;działania o charakterze interwencyjnym: świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy materialnej;działania, które służą realizacji celów politycznych lub religijnych;
 4. remonty, inwestycje oraz zakup środków trwałych.

6. Dotowany zobowiązuje się do niewykorzystywania środków pochodzących z dotacji na:

 • zakup alkoholu;
 • finansowanie kar, grzywien i odsetek karnych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej;
 • bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych;
 • udzielanie pożyczek;
 • wspieranie podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z ustawy;
 • finansowanie inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych itp.);
 • finansowanie podatku VAT, jeśli istnieje możliwość odzyskania tego podatku z Urzędu Skarbowego;
 • finansowanie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • wspieranie i wywieranie wpływu na procesy legislacyjne;
 • wspieranie i wywieranie wpływu na wyniki jakichkolwiek wyborów powszechnych;
 • wspieranie partii politycznych;
 • wspieranie celów religijnych i politycznych;
 • działalność związaną z produkcją i sprzedażą broni i amunicji lub aborcją.

7. W przypadku organizacji będących płatnikiem VAT, podatek ten nie jest doliczany do kosztów (kosztami kwalifikowanymi są koszty netto), ponieważ pieniądze otrzymane jako dotacja od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na konkurs „Seniorzy w akcji” są zwolnione z tego podatku. Zarejestrowani podatnicy, którzy używają tych środków na zakup towarów lub usług, mają prawo do zwrotu podatku naliczonego. Mogą również skorzystać z obniżonej stawki podatku od towarów i usług na poziomie 0% przy korzystaniu z usług kupowanych za pomocą dotacji. Dodatkowo zwolnieni są z tego podatku w przypadku darmowych usług, które zostały wcześniej sfinansowane ze środków dotacji. Cała procedura jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 roku.

§ 7. OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA

1.    Ocena formalna nadesłanych zgłoszeń (I etap Konkursu)

1.1 Organizator Konkursu przeprowadza weryfikację, sprawdzając:

 1. czy zgłoszenie zostało złożone na czas za pomocą formularza online,
 2. czy osoba zgłaszająca się do Konkursu i organizacja wspierająca spełniają kryteria uprawniające do udziału w Konkursie,
 3. limit zgłoszeń, które może złożyć jedna_jeden animatorka_animator, jedna międzypokoleniowa para animatorek_animatorów i jedna organizacja wspierająca (w przypadku złożenia większej liczby wniosków niż dopuszczalna zostanie wzięte pod uwagę zgłoszenie zarejestrowane z późniejszą datą),
 4. czy zgłoszony pomysł odpowiada na wyzwania społeczne opisane we wprowadzeniu do niniejszego regulaminu (w §1) i czy zgłoszony pomysł dotyczy obszaru bądź obszarów wskazanaych w §2 pkt. 3.

1.2 Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, podlegają następnie ocenie merytorycznej, którą przeprowadzają członkowie Komisji Konkursowej.

2.    Ocena merytoryczna nadesłanych zgłoszeń:

2.1 Kryteria Merytoryczne dla ścieżki autorskiej :

 1. ZAANGAŻOWANIE I MOTYWACJA osoby/osób zgłaszających wstępny pomysł na projekt – osobista gotowość do udziału w realizacji projektu, potencjał do podjęcia się realizacji zaproponowanego tematu, motywacja do tworzenia pomysłów na rzecz dobra wspólnego, motywacja do działania w środowisku lokalnym, spójność własnych celów rozwojowych z celami projektu;
 2. ROZUMIENIE WYZWANIA SPOŁECZNEGO – znajomość potrzeb i specyfiki środowiska lokalnego, umiejętność ukazania dostrzeżonego lokalnego problemu i opisanie jego rozwiązania w kontekście konkretnego wyzwania społecznego;
 3. JAKOŚĆ WSTĘPNEGO POMYSŁU NA DZIAŁANIE – adekwatność zaproponowanego działania do zauważonego problemu/potrzeby, wskazanie konkretnej grupy adresatów projektu i dobre rozpoznanie potrzeb uczestników projektu;
 4. JAKOŚĆ I AUTENTYCZNOŚĆ WSPÓŁPRACY – współpraca pomiędzy animatorką_animatorem starszą_starszym a animatorką_animatorem młodszą_młodszym (w przypadku par międzypokoleniowych i/lub współpraca pomiędzy animatorkami_animatorami/ animatorką_animatorem a instytucją wspierającą (komplementarność, synergia, motywacja do współpracy).

2.2 Kryteria merytoryczne dla ścieżki adaptacji:

 1. ZAANGAŻOWANIE I MOTYWACJA osoby/osób zgłaszających wstępny pomysł na projekt – osobista gotowość do udziału w realizacji projektu, potencjał do podjęcia się realizacji zaproponowanego tematu, motywacja do tworzenia pomysłów na rzecz dobra wspólnego, motywacja do działania w środowisku lokalnym, spójność własnych celów rozwojowych z celami projektu;
 2. ROZUMIENIE WYZWANIA SPOŁECZNEGO – znajomość potrzeb i specyfiki środowiska lokalnego, umiejętność ukazania dostrzeżonego lokalnego problemu i opisanie jego rozwiązania w kontekście konkretnego wyzwania społecznego;
 3. UZASADNIENIE WYBORU PROJEKTU MODELOWEGO DO ADAPTACJI – adekwatność wykorzystania istniejącego projektu modelowego do zauważonego problemu/wyzwania, wskazanie konkretnej grupy adresatów projektu i odpowiednie rozpoznanie potrzeb uczestników projektu, elastyczność adaptacji projektu modelowego;
 4. JAKOŚĆ I AUTENTYCZNOŚĆ WSPÓŁPRACY –  współpraca pomiędzy  animatorką_animatorem starszą_starszym a animatorką_animatorem młodszą_młodszym (w przypadku par międzypokoleniowych i/lub współpraca pomiędzy animatorkami_animatorami/ animatorką_animatorem a instytucją wspierającą (komplementarność, synergia, motywacja do współpracy).

3. Ocena wniosku o dotację (III etap Konkursu):

3.1. Kryteria oceny formalnej wniosków

Aby otrzymać dotację, organizacja musi dostarczyć komplet dokumentów. Po złożeniu wniosku, Organizator Konkursu sprawdza przed oceną merytoryczną:

3.1.1 terminowość złożenia wniosku;

3.1.2 czy organizacja wspierająca dostarczyła komplet poprawnych dokumentów, tj.:

 1. wniosek o dotację  wraz z budżetem (arkusz Excel, podpisany);
 2. pełne sprawozdanie merytoryczne  i  finansowe  za ostatni zamknięty rok finansowy;
 3. KRS (lub inny wpis do rejestru) organizacji wspierającej;
 4. w przypadku organizacji niewpisanych do KRS należy dołączyć dokument upoważniający wskazaną osobę do zawierania umów finansowych (akt powołania itp.);
 5. statut instytucji/organizacji wspierającej;
 6. zgoda na przetwarzanie danych animatorek_animatorow projektu;
 7. zgoda na przetwarzanie danych przedstawiciela organizacji wspierającej;
 8. pełnomocnictwo (w przypadku oddziałów terenowych);
 9. podpisane oświadczenie dotowanego dotyczące VAT.

3.2 Kryteria merytoryczne oceny wniosków (III etap Konkursu)

 1. TRAFNOŚĆ –  na ile opisany problem/dostrzeżona potrzeba i pomysł na działanie łączą się ze wskazanym we wniosku wyzwaniem społecznym.
 2. WYKONALNOŚĆ – czy projekt ma szanse na realizację w oparciu o przedstawione zasoby, czy uwzględnione zostały uwagi i zalecania do dopracowania projektu zgłoszone przez ekspertów podczas warsztatów; adekwatność przyjętych metod i działań w stosunku do celów projektu, dobre rozpoznanie potrzeb lokalnych i potrzeb uczestników projektu;, adekwatność przyjętych metod rekrutacji uczestników projektu  do specyfiki projektu i adresatów;
 3. ADEKWATOŚĆ BUDŻETU – adekwatność kosztów do zaplanowanych działań, przejrzystość budżetu;
 4. WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU – trwałość projektu, czyli możliwość kontynuacji i rozwijania działań w przyszłości; innowacyjność, oryginalność zaprezentowanego pomysłu – czy pomysł wnosi nowe wartości do stosowanych w danym środowisku form pracy na rzecz osób starszych i z nimi oraz do działań międzypokoleniowych; skala, w jakiej projekt ma szansę wyjść poza środowisko członków organizacji wspierającej i jej bieżące działania;
 5. JAKOŚĆ PARTNERSTWA – motywacja i zaangażowanie organizacji wspierającej w realizację projektu.

§ 8. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZATORÓW PROJEKTÓW

Podczas całego okresu realizacji projektu animatorka_animator/animatorki_animatorzy korzysta/korzystają ze wsparcia od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Formy wsparcia:

 1. Jednodniowe szkolenie finansowe (online, październik 2024) – pomaga zrozumieć warunki umowy i nauczyć się, jak prawidłowo rozliczać dotacje. Szkolenie jest przeznaczone dla osoby reprezentującej organizację wspierającą oraz dla animatorki_animatora/animatorek_animatorów.
 2. Warsztaty online nt. budowania zespołów projektowych (listopad 2025).
 3. Trzydniowe warsztaty liderskie (styczeń/luty 2025) – te intensywne warsztaty pomogają rozwijać umiejętności animatorki_animatora/animatorek_animatorów jako liderki_lidera/liderek_liderów projektu.
 4. Wsparcie od trenerów z grupy Latających Animatorek_Animatorów Kultury i Socjolożek_Socjologów –  trenerki_trenerzy, prowadząc warsztaty lub  inne formy wsparcia, pomagają rozwijać projekt.
 5. Comiesięczne spotkania online z tutorką_tutorem – regularne spotkania ze wskazaną_wskazanym przez TITę tutorką_tutorem pomagają  animatorce_animatorowi/animatorkom_animatorom utrzymać kurs i odpowiedzieć na wszelkie pytania, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu.

§ 9. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIE DOTACJI

 1. Osoba otrzymująca dotację zobowiązana jest do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem i na warunkach określonych w umowie.
 2. Rozliczenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), umową oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Organizacja wspierająca będąca podmiotem umowy dotacyjnej oraz animatorki_animatorzy zobowiązane_zobowiazani są do złożenia dwóch sprawozdań okresowych (merytorycznych i finansowych) z przebiegu realizacji projektu (w styczniu i w kwietniu 2024 r.).
 4. Na zakończenie realizacji projektu animatorka_animator/animatorki_animatorzy wspólnie z organizacją wspierającą zobowiązane_zobowiązani są do złożenia sprawozdania końcowego (finansowego i merytorycznego oraz karty rezultatów projektu) w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu, najpóźniej do 5 sierpnia 2025 r.
 5. Organizacja wspierająca zobowiązana jest dołączyć do sprawozdań okresowych i końcowego sprawozdania finansowego, kopię wyciągu bankowego z historią transakcji związanych z kontem wskazanym w umowie dotacyjnej,
 6. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” weryfikuje sprawozdania. Może zwrócić się do Organizacji wspierającej o uzupełnienie informacji zawartych sprawozdaniach. Organizacja wspierająca na wezwanie TITę dostarcza stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia do sprawozdania w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania.
 7. Niezłożenie sprawozdania skutkuje uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.
 8. Organizacja wspierająca ma obowiązek przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną związaną z realizacją projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji działań finansowanych w ramach dotacji.
 9. TITę oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności mają prawo w każdym czasie dokonywać, przez upoważnionego przedstawiciela monitoringu na miejscu mającego na celu kontrolę sposobu realizacji Projektu i wydatkowania środków Dotacji. Organizacja wspierająca jest zobowiązana umożliwić TITę dokonanie monitoringu, a także zapewnić obecność w trakcie monitoringu osoby kierującej Projektem i odpowiadającej za finanse Projektu.
 10. Organizacja wspierająca zobowiązana jest udostępnić upoważnionym przedstawicielom TITę i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wszelkie dokumenty i księgi rachunkowe związane z realizacją Projektu.
 11. W przypadku, kiedy w wyniku weryfikacji merytorycznej lub finansowej raportu TITę ustali, iż niezbędna jest korekta lub jego uzupełnienie, TITę lub osoba kontrolująca na zlecenie Towarzystwa lub Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, może wystąpić drogą mailową na adres wskazany we wniosku o dokonanie korekt lub uzupełnień. W takim przypadku Organizacja wspierająca zobowiązana jest dokonać korekt lub uzupełnień w nieprzekraczalnym terminiewskazanym przez TITę. Przekroczenie wskazanego terminu skutkować będzie naliczonymi odsetkami ustawowymi.
 12. Organizacja wspierająca wraz z animatorem_animatorką/animatorkami_animatoramimi zobowiązują się do udziału w podsumowaniu realizacji projektów, a w szczególności do udziału w ankiecie ewaluacyjnej, którą TITę może przeprowadzić po upływie roku od daty zakończenia Projektu. Celem przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej jest pozyskanie informacji co do dalszych działań animatorki_animatora/animatorek_animatorów, form kontynuacji działań zainicjowanych w projekcie oraz trwałości wypracowanych rezultatów.

§ 10. ZAWIERNIE UMOWY I PRZEKAZANIE DOTACJI

 1. Umowa dotacyjna jest zawierana pomiędzy Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” a Organizacją Wspierającą.
 2. Elektroniczna wersja umowy przygotowywana jest przez TITę i przekazywana Organizacji Wspierającej drogą mailową na adres wskazany we wniosku projektowym jako adres do kontaktu.
 3. Umowę akceptują i podpisują wszystkie osoby upoważnione do zawierania umów zgodnie ze statutem organizacji wspierającej, a także animatorka_animator/animatorki_animatorzy (z międzypokolniowej pary)  projektu, jako osoby które znają i akceptują warunki zawartej umowy.
 4. Przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony (TITę i Organizację Wspierającą) w terminie określonym w umowie.

§ 11.PROMOCJA

Osoby i organizacje wspierające realizujące projekt powinny:

 1. Zamieszczać na wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizowanego Projektu (plakatach, ulotkach, publikacjach, katalogach, zaproszeniach, informacjach, stronach internetowych itp.) logotyp Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, logotyp Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i logotyp „Seniorzy w akcji” oraz informację o uzyskaniu dofinansowania, w formie zapisu „Dofinansowano ze środków Programu „UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę””.
 2. Umieszczać logotypy, o których mowa w pkt. 1, w treści materiałów reklamowych i informacyjnych, zgodnie ze wzorami dostępnymi na stronie www.seniorzywakcji.pl.
 3. Informować publicznie, iż Projekt jest realizowany w ramach Programu „UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
 4. Informować o ważnych wydarzeniach, działaniach projektowych w takiej formie i czasie, by móc współpracować z TITę w procesie promowania i informowania o realizowanych działaniach i o wynikach ich realizacji.

§ 12. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas nadsyłania zgłoszeń i wniosków jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie (00-681) ul. Hoża 35, wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000084092. Z administratorem można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu e-mail: biuro@e.org.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”, w celu realizacji czynności związanych z realizacją Programu „UTW – Seniorzy w akcji”.
 3. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia, wniosku – TITę przetwarza wyłącznie w związku z procesem rekrutacyjnym do Konkursu oraz udziałem w Konkursie „Seniorzy w akcji”.
 4. Podanie danych jest niezbędne dla udziału w procesie rekrutacyjnym jak i w samym Konkursie. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.
 5. Dostęp do danych mogą mieć pracownicy TITę oraz nasi podwykonawcy, tj. podmioty wspierające realizację Konkursu (członkowie komisji rekrutacyjnej, trenerzy) oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez TITę interesu prawnego w zakresie organizacji Konkursu, co najmniej do czasu zakończenia Konkursu Seniorzy w akcji.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2;
   00-964 Warszawa), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, ul. Hoża 35, 00-542 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Seniorzy w akcji”.


 1. https://seniorzywakcji.pl/rodzaj/projekt-modelowy/?post_types=publikacje ↩︎
 2. Lista instytucji współprowadzonych znajduje się na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/stronaglowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php. ↩︎
 3. https://e.org.pl/o-nas/statut/ ↩︎
 4. https://creativecommons.org/ ↩︎
 5. https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/biezaca-rekrutacja/ ↩︎

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (ul. Hoża 35, 00-681 Warszawa). Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
ul. Hoża 35
00-681 Warszawa
biuro@e.org.pl

KRS 0000084092
NIP 529-16-47-110

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło

Translate
Skip to content