Regulamin

PRZECZYTAJ REGULAMIN KONKURSU >> TUTAJ

Harmonogram Konkursu

Wzór listu intencyjnego

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs „Seniorzy w akcji” organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Do współpracy zapraszamy osoby 60+, które mają pomysł na projekt i chcą go dopracować z pomocą ekspertów i doświadczonych animatorów, otrzymać grant na jego realizację oraz pragną nabyć umiejętności, przydatne w dalszej aktywności społecznej.

Konkurs skierowany jest do osób starszych oraz tandemów międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat), które chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia i które pragną pracować ze społecznością na rzecz wprowadzania trwałych rozwiązań pobudzających aktywność społeczną mieszkańców.

Cele Konkursu „Seniorzy w akcji” to:

 • zaangażowanie i wzmocnienie potencjału osób starszych w działaniach na rzecz swojego otoczenia,
 • wzmacnianie uczestnictwa i sprawczości osób starszych w życiu lokalnych społeczności,
 • rozwój wolontariatu osób starszych,
 • włączanie osób starszych w dialog i współpracę ze społecznością lokalną,
 • promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych.

.

I.    Postanowienia ogólne

Celem Konkursu „Seniorzy w akcji” jest wsparcie osób po 60. roku życia i par międzypokoleniowych (osoba 60+ wraz z osobą młodszą o co najmniej 25 lat) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo i sprawczość osób starszych w życiu lokalnych społeczności.

Formuła Konkursu jest przyjazna również dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów. Wsparcie ma charakter zindywidualizowany, dopasowany do potrzeb realizatorów poszczególnych działań.

Realizację nagrodzonych projektów wspieramy:

 • poprzez konsultacje i pomoc w dopracowaniu pomysłów zgłoszonych do Konkursu (czyli tzw. inkubatora projektów), warsztaty wzmacniające kompetencje osób realizujących projekt oraz poprzez wsparcie i konsultacje z tutorem oraz zespołem Konkursu, na wszystkich etapach realizacji projektów,
 • finansowo: przyznajemy dotacje (w wysokości od 9 tys. do 15 tys. złotych) na realizację projektów dopracowanych w ramach inkubatora oraz poprzez finansowanie udziału w warsztatach, wsparcie profesjonalnych tutorów (uczestnicy pracują z tutorem – osobą, która będzie ich opiekunem i doradcą). Finansowanie kosztów wizyt studyjnych, wsparcia animatorów kultury z Sieci Latających Animatorów Kultury (realizacja warsztatu dla uczestników projektu, wsparcie prowadzonych działań lub ewaluacja).

Dotacje i wsparcie zostaną przyznane na projekty trwające do 10 miesięcy. Realizacja projektów w ramach Konkursu może się rozpocząć najwcześniej 1 września 2021, a zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2022.

Program ma charakter ogólnopolski. Projekty powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – obszarem ich realizacji powinna być jedna lub kilka wybranych społeczności. Jako jedną społeczność należy traktować (w zależności od skali projektu): dzielnicę, miasto/wieś, gminę lub powiat.

Projekty zostaną wybrane na zasadzie Konkursu. Zarówno listy intencyjne (I etap Konkursu), jak i wnioski o dotację (III etap Konkursu) będą oceniane przez Komisję złożoną z niezależnych ekspertów. Członkowie Komisji wezmą także udział w spotkaniach regionalnych (lub rozmowach online) z autorami (animatorami) nadesłanych pomysłów na projekt (II etap Konkursu).

II.  Obszary wsparcia

Zgłaszane pomysły powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z  czterech obszarów:

 1. Działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym
 2. Wspierające pokonywanie skutków izolacji, budowanie na nowo relacji międzyludzkich i odbudowywanie lokalnych wspólnot, a także poszukiwanie nowych sposobów budowania relacji międzyludzkich,
 3. promujące postawy i wartości obywatelskie,
 4. wzmacniające głos osób starszych w decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności oraz ponadlokalnie,
 5. na rzecz udziału osób starszych w rozwiązywaniu lokalnych i ponadlokalnych problemów,
 6. włączające osoby starsze do aktywnej i długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 7. na rzecz reprezentowania interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych.
 8. Działania edukacyjne i kulturalne
 9. o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym – aktywnie angażujące osoby starsze.
 10. Działania na rzecz środowiska
 11. propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia człowieka/społeczności lokalnej z jego naturalnym środowiskiem przyrodniczym,
 12. podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
 13. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym
 14. propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii ułatwiających i usprawniających życie osób starszych, a także wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

III.    Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie

O wsparcie mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) – zwani animatorami – we współpracy z organizacją pozarządową/instytucją, która pełni rolę podmiotu starającego się o wsparcie (organizacja wspierająca).

Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na Konkurs. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł na Konkurs.

Osoba będąca animatorem może w tej roli uczestniczyć nie więcej niż w dwóch edycjach Konkursu „Seniorzy w akcji”.

Kryteria, które powinni spełniać animatorzy:

 1. Spełniają kryterium wieku: animator starszy to osoba w wieku 60+. W przypadku pary międzypokoleniowej różnica wieku między animatorem 60+ i animatorem młodszym wynosi co najmniej 25 lat. Animator młodszy powinien być osobą pełnoletnią.
 2. Chcą podjąć się roli liderów w projekcie, aktywnie działać na rzecz dopracowania i realizacji projektu.
 3. Znają lokalną społeczność i jej mieszkańców, wiedzą jakich partnerów i sojuszników warto pozyskać do realizacji przygotowywanego projektu. Potrafią korzystać ze wsparcia innych.
 4. Chcą aktywnie działać na rzecz społeczności także po zakończeniu realizacji projektu.
 5. Dysponują czasem i możliwościami, aby podjąć aktywną pracę nad rozwojem swojego pomysłu. Chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji projektów społecznych z udziałem osób starszych, realizacji projektów międzypokoleniowych, pracy z lokalną społecznością.
 6. Zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, które są integralną i obowiązkową częścią Konkursu. Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem i dojazdami na warsztaty, natomiast w przypadku rezygnacji później niż 7 dni przed warsztatami mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosztów poniesionych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zapewniających udział w warsztatach (z wyłączeniem nieprzewidzianych zdarzeń losowych).
 7. Są otwarci na korzystanie ze zindywidualizowanych form wsparcia w trakcie realizacji projektu, proponowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, takich jak: wizyta studyjna, wizyty Latających Animatorów Kultury i Socjologów, systematyczna współpraca z tutorem przez cały okres realizacji projektu (koszty tutoringu i wizyt pokrywa organizator Konkursu).

Organizacja wspierająca powinna spełnić następujące kryteria:

 1. Jest organizacją/instytucją posiadającą osobowość prawną i jest:
 2. organizacją pozarządową spełniającą definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570).

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.

W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowości prawnej, oddziały te mogą złożyć list intencyjny i wniosek na Konkurs, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej tj. pełnomocnictwa do działania w ramach niniejszego Konkursu, w imieniu tej jednostki.

 • samorządową instytucją kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych[1]).
 • Zgłasza projekt zgodny z celami statutowymi organizacji/instytucji.
 • Zna i akceptuje projekt zgłaszany przez animatora/animatorów na Konkurs.
 • Jest gotowa zaangażować się w realizację projektu nie tylko formalnie, ale także merytorycznie. Przedstawiciel organizacji/instytucji jest zobowiązany do udziału w jednym dniu warsztatów organizowanych w czerwcu 2021 w Warszawie (lub w formie online), podczas których będzie omówiony model wsparcia dla projektu i współpracy w ramach inkubatora. Przedstawiciel organizacji/instytucji powinien również wziąć udział w jednodniowym szkoleniu finansowym, które odbędzie się w październiku 2021 r. w formie online. Koszty dojazdu i uczestnictwa w warsztatach pokrywa Towarzystwo „ę”.
 • Jest gotowa pozyskać sojuszników/partnerów do projektu.
 • Zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionego rachunku/subkonta bankowego tylko i wyłącznie do obsługi środków dotacji i rozliczenia dotacji.

IV.             Przebieg konkursu

I ETAP – złożenie listu intencyjnego (od 25 lutego do 22 marca 2021)

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie przesyłają listy intencyjne, w których przedstawiają siebie i swój pomysł na projekt oraz wskazują organizację/instytucję wspierającą.

Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 22 marca 2021 (do godz. 23:59), korzystając z formularza online dostępnego na stronie www.formularz.seniorzywakcji.pl.

Nadesłane listy zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej Komisji Konkursu. Rezultatem oceny listów będzie lista rankingowa. Około 60 projektów opisanych w listach intencyjnych zajmujących najwyższe miejsca na liście zostanie zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.

Lista zgłoszeń, które przejdą do drugiego etapu Konkursu, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu: www.seniorzywakcji.pl.

II ETAP – spotkanie z Komisją Konkursową – maj-czerwiec 2021

Animatorzy projektów, którzy przejdą do II etapu Konkursu, wezmą udział w spotkaniach online z członkami Komisji Konkursowej.

Spotkanie Komisji z animatorem lub międzypokoleniową parą animatorów będzie okazją do osobistego zaprezentowania pomysłu na projekt i osobistych motywacji animatorów do działania i udziale w inkubatorze.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu: www.seniorzywakcji.pl.

III ETAP – uczestnictwo w warsztatach (inkubatorze) i wnioski o dotacje – czerwiec/lipiec 2021

Autorzy wybranych pomysłów wezmą udział w 3-dniowych warsztatach w Warszawie lub warsztatach online. Celem spotkania będzie wspólna praca (animatorów i ekspertów) nad dopracowaniem pomysłów zgłoszonych na Konkurs. W jednym dniu warsztatów wezmą udział także przedstawicieli organizacji wspierających. Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników warsztatów pokrywa Towarzystwo „ę”.

Po warsztatach uczestnicy będą mieli dwa tygodnie na przygotowanie i złożenie wniosków o dotację, w których szczegółowo zaprezentują projekty, które będą realizować.

Wnioski o dotacje (III etap) wypełnione komputerowo należy przesłaćw formie elektronicznej na adres: listy@seniorzywakcji.pl (odbiór wniosków zostanie potwierdzony e-mailem zwrotnym).

Wzór wniosku o dotację zostanie udostępniony animatorom, którzy przejdą do trzeciego etapu Konkursu.

Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu www.seniorzywakcji.pl.

Animatorzy, którzy złożą wnioski do III etapu Konkursu, zostaną e-mailowo powiadomieni o wynikach Konkursu.

Realizacja działań projektowych w ramach XIII edycji „Seniorów w akcji”
(wrzesień 2021 – czerwiec 2022):

 1. Realizatorzy zwycięskich projektów (przedstawiciel organizacji i animator) wezmą udział w jednodniowym szkoleniu finansowym online z warunków umowy i rozliczania dotacji, które odbędzie się w październiku 2021 r.
 2. Każdy z projektów zostanie objęty zindywidualizowanym wsparciem Towarzystwa „ę” (regularny kontakt telefoniczny i mailowy z tutorem).
 3. Po kilku miesiącach działania, animatorzy spotkają się ponownie na warsztatach stacjonarnych lub warsztatach online (listopad 2021 r.). Będzie to okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami programu, omówienia etapu rozwoju poszczególnych projektów i uzyskania wsparcia, a także do wzmocnienia kompetencji liderskich związanych z pracą z grupą.
 4. W zależności od konkretnych potrzeb animatorzy projektów będą mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia w formie wizyty studyjnej lub w formie wizyty trenera z sieci Latających Animatorów Kultury (realizacja warsztatu, wsparcie prowadzonych działań czy ewaluacji).
 5. Wszyscy uczestnicy Konkursu zobowiązani są do złożenia dwóch sprawozdań okresowych (merytorycznych i finansowych) z przebiegu realizacji projektu (w styczniu i w kwietniu 2022).
 6. Na zakończenie realizacji projektu animator/animatorzy wspólnie z organizacją wspierającą składają sprawozdanie końcowe (finansowe i merytoryczne) w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu, najpóźniej do 31 lipca 2022 r.
 7. W czerwcu 2022 r., w przypadku zainteresowania uczestników Konkursu, odbędą się warsztaty podsumowujące.
 8. Po upływie roku od zakończenia realizacji projektu przeprowadzimy ankietę ewaluacyjną skierowaną do animatorów i organizacji wspierających.

V.           Finansowanie projektów:

Wysokość dotacji:

 1. Minimalna kwota wsparcia finansowego na realizację projektu, o którą można ubiegać się w ramach Konkursu, wynosi 9 tys. zł, a maksymalna 15 tys. zł.
 2. Animatorzy wybranych projektów otrzymają pełne finansowanie udziału w dwóch obowiązkowych spotkaniach warsztatowych, opiekę tutorów, finansowanie kosztów wizyt studyjnych lub wsparcia Latających Animatorów Kultury
 3. Uczestnicy Konkursu mogą się starać o dofinansowanie maksymalnie 90% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Muszą zapewnić finansowy lub niefinansowy wkład własny (rzeczowy, usługowy, wolontariat) wynoszący minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.
 4. Dotacje przyznane w ramach programu zostaną wypłacone na konto organizacji wspierającej tj. na odrębny rachunek bankowy, wydzielony tylko i wyłącznie na potrzeby przyznanej dotacji na realizację projektu.
 5. Ze środków programu nie mogą być finansowane:
  1. stała oferta zajęć skierowanych tylko do członków/ odbiorców organizacji,
  1. jednorazowe akcje takie jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd turystyczny czy szkolenie (w sytuacji, gdy są to główne działania, wokół których skupia się projekt),
  1. stała oferta kursów, zajęć sportowych czy rekreacyjnych, zajęć komputerowych itp.,
  1. działania o charakterze interwencyjnym: świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy materialnej,
  1. działania, które służą realizacji celów politycznych czy religijnych,
  1. remonty czy inwestycje, zakup środków trwałych.

VI.        Kryteria oceny wniosków

Kryteria formalne oceny listów intencyjnych:

 • list został złożony w terminie poprzez formularz online,
 • list intencyjny jest czytelny i kompletny,
 • animatorzy i organizacja wspierająca spełniają kryteria podmiotów uprawnionych do udziału w Konkursie (pkt. III Regulaminu Konkursu),
 • zaprezentowany w liście intencyjnym pomysł na projekt jest zgodny z celami konkursu i mieści się w obszarach wsparcia (pkt. I i II Regulaminu Konkursu),

Listy intencyjne, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, będą podlegały ocenie merytorycznej, której dokonają członkowie Komisji Konkursowej, złożonej z niezależnych ekspertów i przedstawicieli organizatorów konkursu.

Ocenie Komisji Konkursowej podlegać będą:

 1. Zaangażowanie i motywacja animatora 60+ przy realizacji pomysłu

(osobista gotowość do udziału w realizacji pomysłu/projektu, poziom motywacji do uczestnictwa w działaniach, potrzeba osobistego rozwoju, osobiste motywacje do zajęcia się właśnie tym tematem, zgodność pomysłu z zainteresowaniami, doświadczeniem animatora, motywacja do tworzenia pomysłów na rzecz dobra wspólnego, motywacja do działania w środowisku lokalnym, spójność własnych celów rozwojowych z celami projektu).

 • Zaangażowanie i motywacja animatora młodszego do realizacji pomysłu – w przypadku zgłoszenia pary międzypokoleniowej

(osobista gotowość do udziału w realizacji pomysłu/projektu, poziom motywacji do uczestnictwa w działaniach społecznych, potrzeba rozwoju osobistego, osobiste motywacje do zajęcia się tym właśnie tematem, motywacja do tworzenia pomysłów dla dobra wspólnego, motywacja do działania w środowisku lokalnym, spójność własnych celów rozwojowych z celami projektu).

 • Współpraca pomiędzy animatorem 60+ a animatorem młodszym (w przypadku zgłoszenia pary międzypokoleniowej).
 • Organizacja wspierająca (zasoby, doświadczenie).
 • Pomysł na projekt:
  • znaczenie problemu, którego rozwiązaniem jest przedstawiony pomysł,
  • innowacyjność, oryginalność zaprezentowanego pomysłu; czy pomysł wnosi nowe wartości do stosowanych w danych środowisku form pracy na rzecz i z osobami starszymi oraz działań międzypokoleniowych,
  • skala wykorzystania zasobów społecznych, niezwiązanych z organizacją wspierającą – w jakiej skali projekt wychodzi poza środowisko członków organizacji wspierającej;
  • ma potencjał do rozpowszechniania w innych społecznościach (modelowość projektu),
  • wykonalność – czy pomysł ma szanse na realizację w oparciu o przedstawione zasoby.
 • Dodatkowo premiowane będą działania:
 • nakierowane na wykorzystanie nowych technologii (np. narzędzia internetowe, komunikatory, aplikacje mobilne, itp.) jako narzędzi współpracy międzypokoleniowej, jako narzędzi służących podnoszeniu jakości życia osób starszych,
 • wzmacniające bezpieczeństwo cyfrowe osób starszych,
 • rozwijające postawy prośrodowiskowe,
 • wspierające aktywność starszych mężczyzn,
 • o charakterze antydyskryminacyjnym, promujące zagadnienia z zakresu praw człowieka i tolerancję.

VII.      Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas składania listów intencyjnych i wniosków jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie (00-542) ul. Mokotowska 55, wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000084092. Z administratorem można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu e-mail: biuro@e.org.pl
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) zwanym dalej „RODO”, w celu realizacji czynności związanych z realizacją Programu „UTW – Seniorzy w Akcji”.
 3. Dane osobowe podane w formularzu listu intencyjnego, wniosku – TIT ę przetwarza wyłącznie w związku z procesem rekrutacyjnym do Konkursu jak i udziałem w Konkursie „Seniorzy w Akcji”.
 4. Podanie danych jest niezbędne dla udziału w procesie rekrutacyjnym jak i w samym Konkursie. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.
 5. Dostęp do danych mogą mieć pracownicy TITę oraz nasi podwykonawcy tj. podmioty wspierające realizację Konkursu (członkowie komisji rekrutacyjnej, trenerzy) oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizowania przez TITę interesu prawnego w zakresie organizacji Konkursu, co najmniej do czasu zakończenia Konkursu Seniorzy w Akcji.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-964 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące prawo.

Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Seniorzy w Akcji”.

——————————————————————————————————————-

Informacji na temat programu udziela: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od poniedziałku do piątku telefonicznie pod numerem: (22) 396 55 16 w godzinach: 10.00–14.00

Pytania można także kierować na adres e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

Listy intencyjne należy złożyć za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: www.formularz.seniorzywakcji.pl

www.seniorzywakcji.pl


[1] Lista instytucji współprowadzonych znajduje się na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/stronaglowna/dziedzictwo-kulturowe/instytucje-kultury-w-polsce/instytucje-wspolprowadzone.php

Załącznik 1. Harmonogram Konkursu XIV edycji SWA

Załącznik 2. Wzór listu intencyjnego

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Poszukujesz inspiracji? Chcesz jako pierwsza/y dowiadywać się o aktualnych rekrutacjach? Zapisz się do naszego newslettera!

Wpisz swój adres e-mail oraz zapisz się:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w ramach newslettera od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail do informowania o bieżących działaniach i wydarzeniach. Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” (ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa). Dane udostępniamy tylko firmie IT, która obsługuje nasz system informatyczny i prowadzi usługę Freshmail. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
biuro@e.org.pl

KRS 0000084092
NIP 529-16-47-110

projekt Marianna Wybieralska | kodowanie Michał Sepioło