Animator: Teresa Kuchta

Organizacja: Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „Jesteśmy” Oddział w Ozorkowie

Teresa Kuchta – edukator cyfrowy, mobilny doradca FRSI –wolontariusz, lider zmian społecznych, studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Koordynowana opieka senioralna.

„Po sąsiedzku – zaangażowani i twórczy w Ozorkowie” to cykl spotkań integrujący lokalną społeczność wokół kawiarenek sąsiedzkich zlokalizowanych w dwóch częściach miasta. Zamysłem autorów jest podejmowanie działań wielopokoleniowych na trzech ścieżkach tematycznych edukacyjno-aktywizującej, wolontariackiej i obywatelskiej. Uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć w warsztatach literacko-dziennikarskich i fotograficznych. Efektem pracy tego zespołu będzie stworzenie i opublikowanie Lokalnego Informatora Seniora oraz udostępnianie seniorom bieżących informacji o wydarzeniach miejskich. Warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy wzmocnią ich umiejętności i będą ważnym wsparciem w rozwoju kawiarenek sąsiedzkich. Zapewnienie funkcjonowania kawiarenek sąsiedzkich pozwoli rozwinąć skrzydła wolontariuszom, dla których zorganizowane będą szkolenia i warsztaty przygotowujące do samodzielnego planowania i realizacji zajęć. Działania wolontariuszy prowadzone będą w formie zajęć w kawiarenkach sąsiedzkich oraz jako mikroinicjatywy zewnętrzne na rzecz dowolnie wybranej grupy (przedszkole, dom kultury, DPS lub zaprzyjaźnione stowarzyszenie) w miejscu uzgodnionym z odpowiednią instytucją (4 lub 5 inicjatyw zaproponowanych przez wolontariuszy). Zaplanowane działania poszerzą zasięg działania projektu, usprawnią komunikację i ułatwią, szczególnie seniorom, dostęp do informacji miejskich. Wzmocnią też samych uczestników i przygotują do kontynuowania podobnych inicjatyw w przyszłości. Uzupełnieniem ścieżki edukacyjnej będą zajęcia z edukacji cyfrowej prowadzone przez animatorkę oraz warsztaty fotografii cyfrowej. W kawiarenkach kontynuowane będą też działania prozdrowotne i spotkania dotyczące bezpieczeństwa seniorów. Organizacja Dni Sąsiada w 2020 r., to czas międzypokoleniowego świętowania. Podczas tego święta przygotowane będą różnorodne warsztaty, wykłady, debata sąsiedzka, wystawa, zabawy, których uczestnikami będą osoby w różnym wieku. Nawiązana zostanie ściślejsza współpraca z Radą Seniorów i zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi. Rada seniorów będzie współorganizatorem spotkań otwartych dla seniorów z udziałem przedstawicieli lokalnych instytucji i władz miejskich oraz debaty sąsiedzkie podczas Dni Sąsiada 2020.