Ambasadorzy

Zasady aktywności w ramach Klubu Ambasadorów

Poniżej zamieszczamy uzgodnione wspólnie zasady aktywności w ramach Klubu Ambasadorów

ZASADY AKTYWNOŚCI W RAMACH KLUBU AMBASADORÓW

Spotkania Klubu Ambasadorów odbywają się dwa razy w roku i są okazją do wymiany doświadczeń, osobistego rozwoju, wzajemnego wsparcia i refleksji na temat metod pracy ze społecznością.

Członkowie Klubu dzielą się swoim doświadczeniem na zasadach wolontariatu.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” pokrywa koszty podróży, noclegów, przygotowuje program spotkań Klubu Ambasadorów, w oparciu o zgłaszane potrzeby członków Klubu.
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” może także sfinansować koszt podróży między członkami Klubu w celu zacieśniania wymiany doświadczeń.

Członkowie Klubu mogą z własnej inicjatywy organizować wydarzenia promujące Klub Ambasadorów i realizujące jego cele oraz wzajemnie się odwiedzać.

Członkowie dbają o dobry wizerunek Klubu Ambasadorów w realizowanych przez siebie inicjatywach.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, w zależności od potrzeb, zaprasza poszczególnych Ambasadorów do różnorodnych aktywności w ramach realizowanych programów np. wystąpień w mediach, na targowiskach pomysłów, udziału w kampaniach społecznych promujących aktywną postawę wobec starości i przełamywania stereotypów związanych z wiekiem.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” może także zatrudniać członków Klubu do specjalistycznych zadań eksperckich np. poprowadzenie warsztatu, prelekcji.

ZASADY KOMUNIKACJI W RAMACH KLUBU AMBASADORÓW
– nie oceniamy się
– wzajemnie się szanujemy
– nie przerywamy sobie
– słuchamy siebie
– staramy się być aktywnym członkiem Klubu
– mamy prawo do marzeń
– mamy prawo do szczerej wypowiedzi, również krytycznej
– mamy prawo do odmowy
– zgłaszamy problemy na bieżąco
– zgłaszamy pomysły dotyczące Klubu
– mówimy o swoich potrzebach
– dbamy o dobrą komunikację
– dajemy sobie wzajemne wsparcie

METODY DZIAŁANIA AMBASADORÓW:
• Łączymy pokolenia, integrujemy społeczności poprzez spotkania, rozmowę, wymianę, wsparcie
• Opowiadamy swoje historie
• Promujemy postawy oparte na wrażliwości i otwartości
• Każdy jest dla nas ważny i ciekawy
• Dzielimy się radością.

Motto Klubu Ambasadorów: Świat zmieniają ludzie z pasją.

Newsletter